logo

STAVBA ROKA 2020-21

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia

Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava

IČO: 30814341, DIČ: 2020858565

e-mail: mail@abfslovakia.sk
Zoznam stavieb

výsledky
Stavba 1

Rezidenčný komplex Seberiniho / budova

Bratislava
Prihlasovateľ: HORNEX, a.s

Stavba 2

Kalvársky most / novostavba / inžinierska stavba

Nitra
Prihlasovateľ: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.-organizačná zložka Slovensko

Stavba 3

D1 Prešov západ - Prešov juh / novostavba / inžinierske stavby

Prešov
Prihlasovateľ: EUROVIA SK, a. s.

Stavba 4

Výskumné a vývojové centrum MUEHLBAUER / budova / novostavba

Nitra
Prihlasovateľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Stavba 5

RAJ ZDRAVIA / budova / rekonštrukcia

Bratislava
Prihlasovateľ: Bohdal s.r.o.

Stavba 6

Autokomplex Volkswagen Bratislava / budova / rekonštrukcia

Bratislava
Prihlasovateľ: HÍLEK a spol., a.s.

Stavba 7

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka / novostavba / inžinierska stavba

Žilina
Prihlasovateľ: Doprastav, a.s.

Stavba 8

Prístavba pavilónu školy Trnava / budova / novostavba

Trnava
Prihlasovateľ: Mesto Trnava

Stavba 9

Polyfunkčný komplex Rudiny II / budova / novostavba

Žilina
Prihlasovateľ: KAMI PROFIT s.r.o.

Stavba 10

Jurkovičova Tepláreň / budova / rekonštrukcia

Bratislava
Prihlasovateľ: SKY PARK Offices s.r.o.

Stavba 11

Antracit Point / rekonštrukcia

Považský Chlmec
Prihlasovateľ: ANTRACIT PROPERTY, s.r.o.

Stavba 12

Mlynská Nova / budova/ novostavba

Košice
Prihlasovateľ: Východoslovenská energetika Holding, a.s.

Stavba 13

Sky Park residence / budovy / novostavba

Bratislava
Prihlasovateľ: SKY PARK RESIDENCES s.r.o.

Stavba 14

Most Monoštor / novostavba / inžinierske stavby

Komárno
Prihlasovateľ: Dopravoprojekt, a.s.

Stavba 15

Bytové domy Slnečnice C3 - I.etapa

Bratislava
Prihlasovateľ: CRESCO REAL ESTATE, a.s.

Stavba 16

EINPARK Office & Residence / novostavba

Bratislava
Prihlasovateľ: CORWIN Sk, a.s.

Stavba 17

Pradiareň / obnova

Bratislava
Prihlasovateľ: YIT Slovakia a.s.

Stavba 18

Vila v Horskom parku / novostavba

Bratislava
Prihlasovateľ: Ateliér 008, s.r.o.

Stavba 19

Rybovod na Vodnej stavbe Veľké Kozmálovce / novostavba / inžinierska stavba

Veľké Kozmálovce
Prihlasovateľ: Váhostav-SK, a.s.

Stavba 20

Nivy Centrum a administratívna budova Nivy Tower / novostavba

Bratislava
Prihlasovateľ: HB Reavis Slovakia, a.s.

výsledky

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Partneri:

Hlavní mediálni partneri:

Mediálni partneri:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
vyhlasujú 27. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2020/2021.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

Súťaž je vyhlásená v zdvojenom ročníku 2020-21, aby aj stavby realizované a skolaudované od 1.4.2019 do 31.12.2021, v období pandemickej situácie mali šancu byť hodnotené a vyhodnotené, ako hodnotné stavebné diela tohto určite ťažkého obdobia.

HODNOTENIE STAVIEB

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie v zmysle štatútu. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

CENY

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii "Inžinierske stavby". Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

✧  ✧  ✧

cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska

cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

cena za nápaditý architektonický koncept

cena bytový/rodinný dom roka

✧  ✧  ✧

V 27. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 12. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2020/2021. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v marci 2022 v Incheba EXPO ARENE v rámci najväčšieho stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2020/2021.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY

Stavbu prihlásite zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2021 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur).

Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím, alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období
od 1. apríla 2019 do 31. decembra 2021.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. december 2021.
Všetky prihlášky stavieb, ktoré boli doručené do ročníka 2020, a ktoré boli skolaudované od 1.4.2019, sú akceptované a platné v plnom rozsahu pre spojený ročník súťaže STAVBA ROKA 2020/2021.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 31. január 2022.

Dokumenty súťaže:
✧ Súťažné podmienky ✧
✧ Záväzná prihláška ✧
✧ Krycí list ✧

Viac informácií nájdete na www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk

kontakt: mail@abfslovakia.sk