VYHLÁSENIE SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2016

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

v y h l a s u j ú

22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2016.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. október 2016.

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2016.

Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:

      • Cenu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
      • Cenu Únie miest Slovenska,

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže:

      • Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie,
      • Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
      • Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty – za uplatnenie vedy a techniky v realizácii,
      • Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. – za použitie progresívnych stavebných výrobkov,
      • Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu),
      • Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. – za architektonické riešenie.

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v 22. marca 2017 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2016.

Všetky užitočné dokumenty nájdete tu.