Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

v y h l a s u j ú

21. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

Prihláška

Štatút súťaže

Podmienky súťaže

Krycí list

Kritériá hodnotenia

Tlačová správa o vyhlásení súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia je dlhoročným organizátorom celoštátnej súťaže Stavba roka. Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela, ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve. V tomto roku bol vyhlásený už 21. ročník súťaže s termínom uzávierky prihlášok 30. novembra 2015. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení sa realizuje už tradične formou gala večera, obvykle za účasti najvýznamnejších osobností spoločenského a profesijného diania v oblasti stavebníctva na Slovensku a za účasti RTVS.

Novinkou 21. ročníka súťaže bude spojenie najvýznamnejšieho podujatia v oblasti stavebníctva výstavy CONECO s vyhlásením výsledkov najprestížnejšej súťaže Stavba roka 2015, ktoré sa uskutoční priamo v areáli výstaviska a to 6. apríla 2016 vo večerných hodinách. Obraciame sa na Vás s ponukou na partnerstvo a podporu súťaže, zároveň prinášame ako organizátor súťaže ponuku z našej strany pripravenú pre partnerov podujatia STAVBA ROKA 2015.

V prípade podpory súťaže máte možnosť profitovať na:
– poskytnutí zľavy (až do výšky 50%) zo strany mediálnych partnerov pri objednávke reklamných plôch   v osobitne
pre partnerov súťaže dohodnutých termínoch a printových, resp. elektronických médiách
– uvádzaní loga v dokrútkach počas Gala večera a pre TV prenos,
– možnosti umiestnenia loga partnerov za zľavnených podmienok pri uvádzaní upútavok na vysielanie programu
v RTVS, predmetom rokovania s RTVS je možnosť zľavy až do výšky 90% z cenníka RTVS,
– prezentácia loga partnera spolu s logom organizátora a mediálnych partnerov na tlačovej konferencii
organizovanej k súťaži Stavba roka 2015, umiestnením panelov s logami partnerov v pozadí,
– slávnostné otvorenie výstavy ocenených stavieb po ukončení Gala večera, za účasti partnerov a pozvaných hostí,
prezentácia loga partnera spolu s logom organizátora a mediálnych partnerov na osobitnom paneli,
– prezentácia všetkých panelov na sérii stavebných výstav a veľtrhov v Prahe, Brne a v Bratislave. Vizuálna
komunikácia loga partnerov na výstavných paneloch,
– katalóg a pozvánky vytvorené pre Gala večer STAVBA ROKA 2015 s logami partnerov, mediálnych partnerov
a organizátora na osobitných stranách.

Veríme že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na spoluprácu s Vami pri prestížnej súťaži STAVBA ROKA 2015. 


Informácie:
ABF Slovakia
mail@stavbaroka.eu, mail@abfslovakia.sk
++421 903 246628, ++421 917 490401