SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY – zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2020 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur). Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2019 do 30. novembra 2020.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho  realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 15. 01. 2021.

 Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 07. 03. 2021.

Prihláška

Štatút súťaže

Podmienky súťaže

Krycí list

Kritériá hodnotenia