IKEA Components – EXPANZIA 2016+
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Tomáš Bahno
Projektant architektonickej časti: STAT-KON s.r.o. – Ing. Juraj Letko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: STAT-KON s.r.o. – Ing.Michal Bariš, Ing. Marek Mallo
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šurányi
Stavebník, developer:            IKEA Components, s.r.o.
Dozorná činnosť: IKEA Components, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 16,0 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2016 – 05/2017
Fotografie Branislav Holík

Výrobný areál IKEA Components je súčasťou areálu IKEA v Priemyselnom parku Eurovalley zóna C v Malackách. Stavba je rozdelená na výrobnú časť, skladovú časť a pomocné prevádzky. Vzhľadom na plánovanú plnú automatizáciu skladového procesu a potrebu vytvorenia skladovej kapacity dosahujúcej 80.000 paletových pozícií, musí byť riešená ako kompaktná budova s výškou až 31,50 m, čím sa stáva najväčším a najvyšším automatizovaným skladom na Slovensku.

Rozšírenie výrobných plôch pozostáva z dvoch celkov, hál SO500 a SO510 v nadväznosti na existujúcu halu SO480. Nové stavebné objekty sú riešené ako jednopodlažné, dvojloďové s rozmermi 98,6 m x148,8 m. Obvodový plášť je tvorený sendvičovými panelmi hrúbky 120 mm zloženými z dvoch oceľových pozinkovaných plechov a konstrukčného izolačného jadra z nehorľavej lamelovej minerálnej vlny. Všetky tri vrstvy sú zlepené do kompaktného panela. V obvodových stenách sa nachádzajú okná s rámami z plastových viackomorových profilov s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere v obvodových stenách sú jednokrídlové, majú hliníkový resp. oceľový rám s výplňou a vloženou tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnej vlny. Zárubne sú hliníkové resp. oceľové s prerušeným tepelným mostom. Vnútorné dvere sú jednokrídlové, majú oceľový rám s plechovou výplňou.

Realizáciu výrobno-skladovej haly komplikovali náročné  geologické pomery, ktoré sú typické pre dané územie. Kvôli podpovrchovej vode dosahujúcej ustálenú úroveň -0,3 m pod terénom  musela byť realizovaná podzemná tesniaca stena, ktorá ohraničuje pôdorys objektu.  Tesniaca clona bola realizovaná technológiou usmernenej tryskovej injektáže tak, aby podpovrchová voda nepodtekala pätou membrány do priestoru stavebnej jamy. Tryskaný materiál vykazuje koeficient priepustnosti rádovo 1.10-6 až 1.10-7 m/s, čo predstavuje takmer vodonepriepustný materiál.

Skladová hala je jednoloďová, tvorí ju oceľový skelet strechy a betónové prefabrikované stĺpy rozmerov 500 mm x 300 mm. Strešné konštrukcie  tvoria priehradové väzníky výšky 1690 mm. Na základe realizovaného IGP je v sklade vstupných surovín SO 520 navrhnuté dosko pilótové zakladanie. Samotná doska je riešená ako bez dilatačná v celom svojom pôdorysnom rozsahu. Vzhľadom na statické nároky a geologické podmienky sú pilóty navrhnuté ako vŕtané. Pilóty boli realizované technológiou klasického vŕtania, pod ochranou pažnice.

Protipožiarna deliaca stena je určená ako ochranná stena proti prípadnému vzniknutému požiaru a následnému zrúteniu regálového systému na priľahlé objekty. Protipožiarna stena plne rešpektuje požiadavky stavebnej a požiarnej časti projektu. Jej výška vychádza z výšky samonosného regálového zakladača 31,50 m a pri zmene výšky postupne klesá na výšku expedičnej časti na úroveň 11,64 m. Železobetónová konštrukcia steny je opláštená sendvičovými panelmi s jadrom z minerálnej vlny. Kotvenie stĺpov do základových hlavíc bolo realizované pomocou kotevného systému PEIKKO. Stenové panely boli medzi stĺpy ukladané vzájomne na seba a kotvené do stĺpov pomocou skrutkového prípoja.

Halové objekty primárne slúžia na výrobu a skladovanie. Architektúra je v týchto prípadoch úzadí. Tento objekt však zaujme svojim netradičným vzhľadom. Realizácia výrobno-skladového areálu IKEA poukazuje na to, že aj pri technologických stavbách je nutné prihliadať na  environmentálne požiadavky a nemožno zabúdať na životné prostredie. Nevhodné podložie pre zakladanie a potreba neustáleho odčerpávania podpovrchovej vody počas celého procesu výstavby značne komplikovali realizáciu stavby, ktorú sa však zhotoviteľovi podarilo priviesť do úspešného konca.