Terminál intermodálnej prepravy Lužianky
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Bušovský, Ing. Ľubomír Turinič
Projektant architektonickej časti: PRODEX spol. s r. o. – Ing. Ľubomír Turinič, Ing. Ján Bušovský
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PRODEX spol. s r. o. – Ing. Ľubomír Turinič, Ing. Ján Bušovský
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Goňo
Stavebník, developer:            Železnice Slovenskej republiky
Dozorná činnosť: Železnice Slovenskej republiky
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 39, 9 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2016 – 09/2018
Fotografie Martin Červeňanský

Hlavným podnetom pre vybudovanie Terminálu intermodálnej prepravy (TIP) Lužianky je zámer výstavby siete terminálov intermodálnej dopravy, ako aj výstavba, rozvoj a rozširovanie priemyselného parku v súvislosti so zvyšovaním podielu nákladnej dopravy, pričom je kladený dôraz na ekológiu dopravy a znižovanie skleníkových efektov, s cieľom prepájania priemyselných parkov na železničnú sieť. Účelom stavby TIP je zabezpečiť dopravu tovarov a materiálov a po dobudovaní prekladiska intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ) export výrobkov podľa potrieb Strategického parku Nitra.

Časť stavby sa nachádza v priestore pôvodnej železničnej trate Lužianky – Dražovce, kde existujúci, zachovaný úsek trate zo ŽST Lužianky po km 0,717, vrátane dvoch železničných mostov, bol stavebne upravený pre novú traťovú koľaj do areálu TIP. Stavba TIP zahŕňa výstavbu novej železničnej stanice ŽST Lužianky TIP vrátane zabezpečovacieho zariadenia, traťovej koľaje medzi ŽST Lužianky a ŽST Lužianky TIP, spevnené plochy terminálu, expedičného koľajiska, skladu hotových výrobkov, objekty pozemných stavieb, plošinovú nakladaciu rampu a súvisiace objekty a technológie.

Stavba TIP sa nachádza v území medzi obcami Lužianky, Zbehy, Dražovce a Čakajovce, ktoré bolo z veľkej časti poľnohospodársky využívané. Nakoľko sa stavba súčasne nachádza aj v archeologicky zaujímavom území, bol realizovaný záchranný archeologický prieskum vo viacerých etapách. Z dôvodu zabezpečenia požadovanej únosnosti podložia, bola v celom rozsahu TIP zriadená geodoska hrúbky 900 mm, vystužená dvoma trojosími geomrežami. V priľahlej časti priestoru budúceho prekladiska, kde sú vysoké nároky na pokles podložia z dôvodu naklonenia stohovaných kontajnerov, bola jeho úprava realizovaná pomocou mikropilót. Úprava podložia pod časťou železničného násypu, bola z dôvodu urýchlenia konsolidácie riešená vertikálnymi geodrénmi a štrkovými rebrami.

Najvýznamnejšie objekty stavby sú železničná infraštruktúra, prevádzková budova, budova sociálneho zázemia, plošinová nakladacia rampa, objekty osvetlenia, kamerových systémov, prečerpávacie stanice dažďových a splaškových vôd, kompresorovňa a iné. Traťová koľaj dĺžky 1,8 km rešpektuje polohu pôvodných stavebných objektov a vyhovuje pre rýchlosť 60 km/h. ŽST Lužianky TIP je zabezpečená novým staničným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie. Pohyb vozidiel v rámci stanice je riadený novými svetelnými návestidlami. Výhybky sú zabezpečené elektromotorickými prestavníkmi s čeľusťovými závermi. Voľnosť staničných koľají a prislúchajúcich výhybkových úsekov je zisťovaná počítačmi osí.

Expedičné koľajisko pozostáva zo 4-och staničných koľají užitočných dĺžok 700 m ukončených koľajnicovými zarážadlami, za ktorými sa nachádza plošinová nakladacia rampa pre nakladanie vozidiel. Konštrukcia plošinovej rampy je vyhotovená tak, aby umožňovala nakládku vozidiel rôznej hmotnosti. Plošinová rampa umožňuje súčasné nakladanie vozidiel na všetky štyri koľaje a v oboch úrovniach (na hornú aj dolnú plošinu vagóna).

Prevádzkovú budovu tvorí dvojpodlažná sociálna a administratívna budova, s vrátnicou a prestrešením vjazdu do areálu. Konštrukčný systém budov je stenový, priečny, murovaný. Steny sú v úrovni železobetónového stropu nad 1. NP a v úrovni strechy stužené železobetónovým vencom slúžiacim aj na uloženie a kotvenie oceľového stropu z trapézového plechu. Budova sociálneho zázemia sa nachádza v expedičnom koľajisku, slúži najmä pre potreby zamestnancov expedičnej časti terminálu. Súčasťou budovy sú sklad pre údržbu a priestor pre bezpečnostnú službu.

Sklad hotových výrobkov má celkovú plochu 56 000 m2. Povrch vozovky je z betónových dlažobných kociek typu UNI-Coloc. Celková hrúbka konštrukcie vozovky je 580 mm, je vybudovaná na geodoske hr. 900 mm. Sklad hotových výrobkov je prepojený komunikáciou s výrobným závodom Jaguár Landrover. Vzhľadom na vysokú hladinu podzemnej vody v celom priľahlom území, bol pred realizáciou stavby TIP vybudovaný systém znižovania hladiny podzemnej vody. Odvodnenie celého areálu TIP riešené systémom líniových odvodňovačov a trativodov, ktoré boli cez zvodné potrubia a stoky vyvedené do štyroch retenčných nádrží. Vody z retenčných nádrží sú po prečistení v ORL odvádzané do rieky Nitra.