Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice
Novostavba

Autori architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: HBH Projekt spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Martinko
Stavebník, developer:            Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Dozorná činnosť: SG Geotechnika a.s., Terraprojekt a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 88, 2 mil. EUR
Doba výstavby: 01/2014 – 10/2016
Fotografie HBH Projekt spol. s r. o.

Hlavným účelom diela bolo vybudovať modernú, kapacitnú dvojpruhovú komunikáciu, pri zabezpečení výhľadových prepravných nárokov, ktorá presmeruje tranzitnú dopravu mimo zastavané územie mesta Bánovce nad Bebravou. Novo postavená komunikácia využila koridor ležiaci východne od existujúcej železnice a intravilánu mesta, kde v primeranej vzdialenosti obchádza všetky obytné zóny, tak aby boli minimalizované náklady na výstavbu R2 Ruskovce – Pravotice a dopady na obyvateľstvo.

Stavba pozostáva zo 100 stavebných objektov, z toho 13 mostov. Komunikácia je napojená na existujúcu sieť mimoúrovňovou križovatkou Bánovce – Západ a dočasným napojením na cestu I/9 na konci úseku.  Celková dĺžka rýchlostnej cesty je 9 565 m. Na základe dopravného zaťaženia a inžinierskogeologických pomerov trasy bola použitá polotuhá vozovka s obrusnou vrstvou z asfaltového koberca. Na zabezpečenie svahových pohybov v záreze v km 3,300 a v km 4,600 sa vybudovali kotvené pilótové steny o celkovej dĺžke 187,5 m. Súčasťou stavby sú dve protihlukové steny, navrhnuté ako jednostranne pohltivé z drevo-cementových panelov s maximálnou výškou 3,0 m, o celkovej dĺžke 1 718 m.

Predmetný úsek rýchlostnej cesty tvorí obchvat mesta Bánovce nad Bebravou a výrazne prispel k zvýšeniu bezpečnosti a k upokojeniu nepríjemnej dopravnej situácie v meste. Stavba rýchlostnej cesty R2 bola realizovaná vo vysokej kvalite, kvalitným technickým spracovaním, s ekonomickým efektívnym použitím stavebných materiálov, bez negatívnych zásahov do životného prostredia počas výstavby.