Most Ružín
Rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. Pavol Kubík
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Pavol Kubík
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Stella Jacková
Stavebník, developer:            Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Dozorná činnosť: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1, 3 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2017 – 12/2017
Fotografie Ing. Viktor Kanda

Mostný objekt premosťuje vodnú nádrž Ružín na ceste II/547, pričom je súčasťou hlavnej spojnice Spiša s krajským mestom Košice. Účelom rekonštrukcie mosta bolo odstránenie havarijného stavu, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta až 50 rokov po rekonštrukcii.

Most bol postavený v roku 1967 a tvorí ju rámová konštrukcia o troch polí s rozpätiami 38,5 + 77,0 + 38,5 m s kĺbom uprostred stredového poľa. Nosná konštrukcia bola vybudovaná technológiou letmej montáže na voľnú konzolu z votknutých pilierov. Jedná sa o prefabrikovaný most dodatočne predpínaný. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 155,0 m. Priečny rez mosta tvoria dva komorové nosníky premennej výšky (4,0~1,4m). Komorové nosníky sú prepojené prefabrikovanou železo-betónovou doskou. Jestvujúce predpätie je v prevažnej miere vedené v hornej kapse komorového nosníka.

Sanácia nosnej konštrukcie bola realizovaná zmenou statického systému (zmonolitnenie stredového kĺbu) a vnesením dodatočného predpätia pomocou voľnej predpínacej výstuže. Stredový kĺb bol zmonolitnený. Predpínacie káble sú kotvené v miestach zosilnenia koncových priečnikov. V miestach podpier bolo realizované zosilnenie priečnikov nízkotlakovou injektážou. Na krajných uloženiach bola realizovaná výmena kyvných stojok za hrncové ložiská, čo si vyžiadalo dočasné zdvihnutie mostovky prostredníctvom troch hydraulických lisov.

Súčasťou rekonštrukcie bol úprava šírkového usporiadania vozovky na moste, aby vyhovovala kategórii C 7,5/60 s obojstranným chodníkom s voľnou šírkou 1,2 m. Boli osadené záchytné bezpečnostné zariadenia úrovne H3 a bol zabezpečení prístup pre dlhodobé sledovanie deformácií mosta.

Rekonštrukcia mosta na ceste II/547 opätovne po roku spojila región Spiša s krajským mestom Košice a zbavila tak obyvateľov Prešovského a Košického kraja náročných vyše 70 km obchádzkových trás. Zhotoviteľom realizované inovatívne alternatívne riešenie, navrhnuté v spolupráci so Stavebnou fakultou žilinskej univerzity, umožnilo dosiahnuť výrazné skrátenie harmonogramu prác a prinieslo úsporu verejných financií vo výške 4,5 mil. Eur.