Administratívna budova New Stein
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík, architektonická spolupráca:  Ing. arch. Radoslav  Vlkovič, Ing. arch. Peter Richtárik
Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: DuPlan s. r. o. – Ing. Tomáš Duba

OK TEAM s. r. o. –  Daniel Bukov

Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Karol Virgl
Stavebník, developer:            Steinerka BC a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 16, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 06/2015 – 11/2017
Fotografie Martin Viazanko

Administratívna budova New Stein je súčasťou polyfunkčného súboru, ktorý vznikol výstavbou na parcele, ktorá sa uvoľnila po asanácii bývalého Pivovaru Stein. Pôvodne industriálne využité územie sa tak postupne mení na polyfunkčné. Realizáciou projektu dochádza k otvoreniu a pešej priechodnosti tohto pôvodne funkčne aj technicky uzavretého mestského bloku.

Administratívna budova sa nachádza vo veľmi vyhľadávanej a lukratívnej lokalite priamo v centre mesta. Svojou hmotou tvorí dominantné nárožie celého areálu na strete ulíc Legionárska – Blumentálska. Prístup pre peších je situovaný na peších ťahoch ako z Legionárskej ulice, tak aj z vnútrobloku. Priechody z ulíc do nádvorí umožňujú novú bezbariérovú perforáciu bloku, čím umocňujú jeho životaschopnosť.

Budova je navrhnutá v súlade s požiadavkami na užívanie zdravotne postihnutými osobami podľa platnej legislatívy. Vstupné priestory na  parteri  vytvárajú atmosféru mestskej pasáže s materiálovou kombináciou kameňa, skla a hliníka. Parter dáva možnosť zriadenia obchodných prenajímateľných priestorov. Ostatné nadzemné podlažia s dvomi komunikačnými jadrami sú univerzálne pripravené na prenájom až štyrom subjektom.

Objekt administratívnej budovy, spolu s parkovaním v podzemí, sú riešené ako jeden dilatačný celok. Nosná konštrukcia je tvorená monolitickým železobetónovým, priestorovým, stenovo-skeletový systémom so systémom nosných stĺpov, pilierov, ktorý je doplnený stužujúcimi stenami a stropnými monolitickými doskami vzájomne spojenými do tuhého celku. Fasády sú kombináciou hliníkového fasádneho systému so zasklením z  číreho trojskla, nepriehľadného jednoskla, nepriehľadných hliníkových kaziet s povrchovou úpravou evokujúcou hrdzu a tepelnoizolačných plechopanelov a kontaktného zatepľovacieho systému. Strechy budovy sú izolované fóliovou povlakovou hydroizoláciou. Fólia je kotvená priťažením plaveným štrkom.

Objekt je zásobovaný studenou pitnou vodou z verejného vodovodu. Ohrev vody je zabezpečený elektrickými bojlermi v každom mieste spotreby. Vnútorná kanalizácia je delená na splaškovú a dažďovú. Splaškové odpadové vody sú z budovy odvádzané oddelene od dažďových vôd a sú odvádzané do vonkajšej kanalizácie. Na pokrytie danej potreby tepla pre jednotlivé objekty je zriadená centrálna  odovzdávacia stanica tepla. Budova je chladená, vetraná a vykurovaná VRV systémami. Vetranie kancelárskych priestorov a vstupnej haly je nútené zabezpečené dvoma vzduchotehnickými jednotkami umiestnenými v suteréne.

Administratívna budova New Stein svojou zaujímavou, inšpiratívnou a nekonfliktnou architektúrou je v elegantnej symbióze s okolím. Vysoká kvalita stavebných prác, kvalita vnútorného prostredia a vhodná aplikácia moderných technológií prináša kancelárske priestory s najvyšším štandardom. Projekt je názorným príkladom vydarenej konverzie bývalého industriálneho bloku na viacúčelové prostredie.