OC GALÉRIA Martin
Rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti: ATELIER 8000 spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ATELIER 8000 spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Osička
Stavebník, developer:            Obchodné domy PRIOR STRED, a. s.
Dozorná činnosť: ENG2 SR spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 20,0 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2016 – 12/2017
Fotografie MgA. Tomáš Dittrich

Hlavné námestie v meste Martin prešlo v poslednom desaťročí zásadnými úpravami, ktoré prispeli k zásadnému zvýšeniu kvality verejného priestoru. Úprava s obchodným centrom súvisiacich verejných plôch nadväzuje na už zrealizovanú rekonštrukciu časti pešej zóny historického jadra. Riešenie je v súlade s koncepciou mesta, predlžuje o ďalší úsek rekonštruovanú časť pešej zóny a prispieva k revitalizácii mestského priestoru lokality.

Zámerom investora bola revitalizácia územia pôvodného Obchodného domu PRIOR Martin s ohľadom na význam lokality a blízkosť centra mesta Martin. Cieľom bolo asanovať existujúcu budovu okrem časti suterénu a nahradiť ju novopostavenou plnohodnotnou obchodnou galériou plne zodpovedajúcou súčasnej modernej koncepcií maloobchodného predaja. Spolu so stavbou bol riešený aj súvisiaci mestský priestor pred hlavným vstupom nadväzujúci na zrekonštruovaný priestor mestského centra. Úprava dopravného napojenia objektu obsahuje presun parkovacích plôch na strechu nového objektu.

Hlavným motívom architektonického návrhu bola snaha maximálneho začlenenia objektu do štruktúry mesta, a to predovšetkým v celkovej hmote stavby. Hoci je objekt svojimi rozmermi jedinečným prvkom v centre mesta, v navrhnutej strešnej krajine je použitá mierka a tvaroslovie okolitých historických objektov. Výška objektu, výška hrebeňov i hlavných ríms korešponduje so svojím okolím; tvarovanie fasád odkazuje na klasickú skladbu mestských objektov so štítmi či rímsami orientovanými do mestského priestoru; strešná krajina priamo nadväzuje na okolitú zástavbu v centre mesta, navrhnuté sedlové strechy svojimi proporciami, sklonmi i smerovaním hrebeňov rešpektujú pravidla riešenia striech v danom mieste.

Objekt je jasne rozpoznateľný a vnímateľný ako jeden celok, ale jeho hmota je jemne rozčlenená a prispôsobená mierke okolitých stavieb. Objekt je z veľkej časti zahalený do polopriehľadného závoja tvoreného plášťom z kovových fasádnych lamiel, predsadených pred vlastnú obvodovú konštrukciu stavby. Cez tento plášť sa na povrch prepisujú plochy vlastnej konštrukcie stien, plochy omietnuté či presklené. Vzniká tak zaujímavá a pohľadovo premenlivá hra medzi jednotlivými vrstvami obvodového plášťa. Lamely vonkajšieho plášťa sú použité v jednom farebnom tóne, ale v rôznych veľkostiach, s rôznou hustotou. Takto je zachovaný jednotný výraz celého objektu, ale zároveň je objekt jemne rozčlenený a s detailom prispôsobeným miestnej mierke.

Strešný plášť nad plochami parkoviska v treťom nadzemnom podlaží tvoria jednoduché sedlové strechy pretnuté linkami sklenených svetlíkov nad priehlady a priestupy do pasáže. Obvodové konštrukcie fasády na niektorých miestach dobiehajú až ku hrebeňom striech, miestami je ale fasáda ukončená rovnou atikou v úrovni podlahy či zábradlia a strechy sa potom pohľadovo vznášajú až nad pevnou štruktúrou stavby.

Strešná krytina je navrhnutá z profilovaného/trapézového plechu. Raster a profilácia plechov zodpovedá rastru predsadených fasádnych lamiel, členenie jednotlivých prvkov strešných rovín svojou mierkou odpovedá mestskému charakteru a mierke okolitých objektov.

Revitalizácia územia súčasného OC skvalitňuje podmienky pre mestský život tým, že bráni odchodu dôležitej obchodnej funkcie na okraj, do predmestských obchodných centier. Nezanedbateľným prínosom je synergia, ktorá privádza obyvateľov do centra mesta, ktorí potom prirodzene využívajú ponuky služieb na námestí.