Mlynica
Rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Jana Benková, Ing. arch. Tomáš Vrtek, spolupráca: Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková
Projektant architektonickej časti: GUTGUT, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vladimír Steiner
Hlavný zhotoviteľ: ise, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Libor Zeman
Stavebník, developer:           
Dozorná činnosť:
Stavebné nákl. (bez DPH): 2, 7 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2016 – 06/2017
Fotografie Jakub Skokan, Martin Tůma

Objekt Mlynice je súčasťou industriálneho areálu. Z bývalej priemyselnej budovy sa po rekonštrukcii stal moderný objekt zmiešanej funkcie s prevahou administratívy a v malom rozsahu aj bývania vo voľných dispozíciách. Jednotlivé časti novej funkčnej náplne medzi sebou komunikujú cez ústredný halový priestor. Zvýraznila sa statická podstata objektu, z ktorej sa vyťažilo maximum pre nové dispozičné riešenie. Tvrdá konštrukcia nosného skeletu je doplnená transparentnými priečkami novej dispozície, mäkkými drevenými výplňovými panelmi a viditeľne vedenými rozvodmi médií. Kvalitu obnovenej budovy podporuje riešenie vonkajších plôch a parkovania, čo zvýrazňuje zámer investora a architektov o ponechanie identity prostredia doteraz opomínanej industriálnej architektúry obdobia budovania bratislavského východného predmestia – dnes brownfieldu.

Prvé NP je vstupným podlažím objektu, kde je umiestnený rozsiahly viacúčelový priestor, ktorý má halový až katedrálový charakter s voľnou dispozíciou. Z prevádzkových dôvodov sú tu umiestnené aj nevyhnutné vedľajšie servisné miestnosti a hygienické zázemie. Na mezaníne sa nachádza samostatná prezentačná miestnosť s menším hygienickým zázemím, dispozične aj vizuálne prepojená s viacúčelovým priestorom. 1.PP objektu obsahuje niekoľko vzájomne prepojených technických priestorov (rozvodňa NN, miestnosť slaboprúdu, OST). Na 2. až 5. NP sú umiestnené kancelárske prevádzky, rôznych veľkostí a typov, a to v závislosti od charakteru vykonávanej práce. Horné podlažia slúžia na bývanie. Väčšina bytov je vertikálne členená na 3 výškové úrovne. Každý z bytov má k dispozícii priamy prístup na strešnú terasu.

Ťažisko rekonštrukčných prác spočívalo vo zväčšení úžitkovej podlahovej plochy objektu, čo sa docielilo zhotovením nových stropných konštrukcií. Tieto sú riešené technologicky aj materiálovo rôznymi spôsobmi, a to v závislosti od polohy stropu, statických požiadaviek a tiež dohody autorov diela s investorom a dodávateľom stavby. Pomerne veľký rozsah vložených stropných konštrukcií výrazne zvyšuje, najmä pri väčších rozponoch, nároky na ich kotvenie, resp. uloženie, ktorým sa zabezpečí prenos zaťaženia do zvislých nosných konštrukcií. Z toho dôvodu sa navrhli v niektorých miestach doplnenia a zosilnenia existujúcich zvislých nosných konštrukcií, ktoré sa čiastočne premietli aj do nových základových konštrukcií. Vytvorené boli pre nové schodisko a výťah.

Vstupné dvere do kancelárskych blokov sú, v závislosti od situovania konkrétneho kancelárskeho bloku, protipožiarne s oceľovou zárubňou alebo drevené presklené ako súčasť zasklenej steny alebo drevené ako súčasť drevenej hrazdenej / sklenenej steny. Okná a balkónové dvere sú hliníkové s izolačným dvojsklom. Na oknách, situovaných na juhovýchodnej a juhozápadnej fasáde sú osadené vonkajšie hliníkové žalúzie. Krídla protipožiarnych okien sú vybavené servopohonmi na ovládanie otvárania a v prípade požiaru automatického uzatvorenia s napojením na EPS. Zábradlia sú pozinkované oceľové s výplňou z pozinkovaného pletiva.

Všetky priestory, ktoré majú prirodzené osvetlenie oknami sa vetrajú prirodzene. V častiach budovy, ktoré nemajú možnosť prirodzeného vetrania je zabezpečená nútená výmena vzduchu prostredníctvom centrálnej vzduchotechnickej jednotky so spätným získavaním tepla. Zásobovanie teplom je zabezpečené z rozvodu centralizovaného zásobovania teplom. Všetky priestory objektu okrem bytov sú vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou a hlasovou signalizáciou požiaru.