Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
Rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti: Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer:            Mesto Trenčín
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2, 9 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2017 – 05/2018
Fotografie Ing. arch. Bořivoj Čapák

Územie Mierového nám. V Trenčíne patrí medzi pamiatkové rezervácie.  Rekonštrukcia sa týkala celej plochy námestia, priestoru vybiehajúceho k Mestskej veži, priestoru pozdĺž kostola sv. Fr. Xaverského a nadväzujúcej Farskej ulice. Pôvodne bola centrálna plocha námestia opatrená prevažne krytom z drobných kamenných kociek, pešie komunikácie pozdĺž obojstrannej zástavby mali asfaltový povrch. V priestore sa nachádza barokový morový stĺp, budova Piaristického gymnázia J. Braneckého, renesančné Farské schody a ďalšie významné objekty. Pred samotnou realizáciou a počas rekonštrukcie prebiehal záchranný archeologický výskum, počas ktorého došlo k významným historickým objavom pôvodnej dlažby 17. storočia a základ Hornej brány.

Cieľom návrhu bolo vytvorenie jasne centrálnej mestskej plochy, ktorá spĺňa všetky dôležité funkcie – zhromažďovaciu, obchodnú aj kultúrnu. Je aktívnym centrom mesta, poskytujúcim jeho obyvateľom atraktívne prostredie pre ich identifikáciu s miestom svojho domova. Po rekonštrukcii je hlavná plocha tvorená štiepanou andezitovou dlažbou. Je lemovaná stromoradím, vytvárajúcim poriadok a rytmus, ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery – rozmiestnenie svetiel, lavičiek, odpadkových košov. Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky v sivých odtieňoch. V strede námestia je centrálna plocha s líniovými schodmi odlišného farebného odtieňa (jemný okrový odtieň). Dlažba je zo štiepaných žulových kociek.  Táto plocha zahŕňa okrem existujúcich dominánt – lipy slobody a morového stĺpu aj novo navrhnutý centrálny vodný prvok – Zlatú fontánu Marca Aurelia.

Osvetlenie je zabezpečované prostredníctvom integrovaného zariadenia, ktoré obsahuje wifi pripojenie, ozvučenie a kamerový systém námestia. Ich využitie je jedinečné na Slovensku a prvé svojho druhu. Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický model mesta vo forme sochárskeho diela. V priestore námestia bol osadený nový kvalitný mobiliár, ktorý zaistí dostatok miest na sedenie, možnosť občerstvenia, relaxáciu. Pri výbere mobiliára bol kladený dôraz na prírodné materiály, kvalitný design a remeselné spracovanie, bezpečnosť, životnosť a jednoduchú údržbu.

Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili  historický ráz celého námestia. Celá rekonštrukcia bola veľmi náročná najmä z dôvodu koordinácie činností podzhotoviteľov, keďže pred samotnou rekonštrukciou plôch došlo k výmene všetkých inžinierskych sietí. Spôsob kopírovania pôvodnej dlažby zo 17. storočia ako aj základov Hornej brány bol po stavebnej stránke veľmi náročný.