Materská škola Vyšehradská
Rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. Allan Bánik, Ing. Veronika Godány
Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: VODOTIKA, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: SOAR, spol. s r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marek Krištofík
Stavebník, developer:            Mestská časť Bratislava – Petržalka
Dozorná činnosť: Ing. arch. Jozef Nemec
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1, 79 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2017 – 11/2017
Fotografie Ing. Allan Bánik

Objekt materskej školy na Vyšehradskej ulici bol postavený v r.1978 podľa pôvodného typového projektu. Budova bola posledných 10 rokov opustená, nevyužívaná a značne zdevastovaná. Účelom rekonštrukcie objektu je vybudovanie modernej materskej školy pre deti v predškolskom veku, s kapacitou 175 detí (sedem tried) a 35 zamestnancov. Súčasťou rekonštrukcie je aj revitalizácia detských ihrísk v areáli materskej školy s kompletne novým zatrávnením a osadením nových hracích prvkov a pieskovísk. Existujúca zeleň bola počas výstavby ochránená a po dokončení diela odborne ošetrená. Vizuálnym a funkčným riešením sa stala materská škola na Vyšehradskej ul. najmodernejším predškolským zariadením v Petržalke.

Zrekonštruovaný objekt pozostáva z troch samostatných blokov, ktoré sú stavebne a komunikačne priamo prepojené. V blokoch A a C sú situované učebne, oddychové priestory s príslušným sociálnym zázemím. V bloku B, v prízemnej časti je stravovacie zázemie s jedálňou s predpokladaným počtom 210 jedál denne. Prízemná časť objektu je bezbariérová. Pôvodná hmota objektu bola doplnená o hmotu, ktorá je tvorená nadstavbou v bloku B, zastavaním existujúcich terás v bloku A a C, čím sa vytvorili nové priestory. Stavba svojim novým tvarom vytvára predpoklady pre dosiahnutie hospodárnejšej energetickej bilancie.

Pôvodná nosná konštrukcia objektu bola zachovaná. Je tvorená montovaným skeletom radu MSRP (montovaný skelet revidovaný Priemstav). Pôvodný obvodový plášť tvorený z pórobetónových panelov bol nahradený murovanou tehlovou konštrukciou hrúbky 300 mm, zateplenou kontaktným zatepľovacím systémom hr. 150 mm. Nová strešná konštrukcia je navrhnutá ako plochá, s novým spádovaním, zateplením a hydroizolačnou fóliou. Z vonkajšej strany objektov „A“ a „C“ sú navrhnuté 3 požiarne oceľové schodiská.

Nové vnútorné priečky sú murované z pórobetónových tehál hrúbky 125 mm. V objekte je ponechané pôvodné dvojramenné prefabrikované schodisko. Pôvodné podlahy boli odstránené, nové podlahy boli doplnené o tepelnoizolačné, resp. zvukovoizolačné vrstvy, nové potery a nové nášľapné vrstvy. V rámci rekonštrukcie objektu bola vybudovaná nová výmenníková stanica, boli osadené nové technologické zariadenia v kuchyni a zhotovené nové vnútorné rozvody – vody, kanalizácie, vykurovania a elektroinštalácie.