BCT2, Košice
novostavba

Autori architektonického riešenia:
Projektanti architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Stavebné náklady (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Peter Vitko, Ing. arch. Kornel Kobák
Ing. arch. Peter Vitko, Ing. Nora Kuhnová
Ing. arch. Peter Vitko
ENTO, spol. s. r. o. Košice
Ing. Boris Navrátil
Penta Real Estate, s. r. o.
ENTO, spol. s. r. o. Košice

13 mil. €
05/2016 – 10/2017

Novostavba Business Centrum T2 je situovaná v rámci existujúceho areálu Business Centrum BCT v Košiciach. Z architektonického hľadiska je objekt riešený ako jednoduchá kompaktná hmota vychádzajúca z pôdorysného tvaru písmena Z. Zrezaná hmota invitačného priečelia a zapustený parter s atypicky riešeným stĺporadím sú základnými výrazovými prvkami architektúry objektu. Fasáda je tvorená pravidelným rastrom parapetov a pásových okien členených vertikálnym rastrom okenných krídiel. Štítové fasády sú navrhnuté ako celopresklené plochy s vloženými otváravými oknami
Objekt má 7 nadzemných podlaží bez suterénu. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory, prevádzkové a technické zázemie, ako aj časť plôch určených pre komerčné využitie. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sa nachádzajú voľné kancelárske priestory s možnosťou variabilného usporiadania. Časť technológií pre budovu je umiestnená na streche a v strešnej nadstavbe.
Hlavné vstupy do budovy sú umiestené na juhozápadnej strane objektu z verejného mikropriestoru slúžiaceho aj ako relaxačný a oddychový priestor. Parkovacie miesta sú rozmiestnené na severnej a západnej strane objektu a v priľahlých častiach areálu. Na severovýchodnej strane objektu sú umiestnené aj stojany pre odkladanie bicyklov. Súčasťou verejného priestoru sú plochy upravenej zelene, vonkajšie osvetlenie a urbanistický mobiliár.