Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce
novostavba

Autori architektonického riešenia:
.
.
Projektanti architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
.
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:

Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. arch. Ivan Chudý, Ing. Anton Michalik, CSc., Ing. Marek Šimko, Ing. Marián Zemanovič,
Ing. Daniel Horka, Ing. Richard Hlinka, Ing. Anton Kuchťák, Ing. Alena Zavřelova,
Ing. Jarolím Brešťanský, Ing. Zdeněk Jenikovský, Ján Havier, Ing. Július Vinický
PIO Keramoprojekt, a. s.
Ing. Eduard Krištof, Ing. Miloš Bero, Ing. Rastislav Blažej, Ing. Juraj Mikula,

Ing. Peter Hrádel, Ing. Peter Záruba, Ing. Dušan Országh, Marcel Krupka
MONTÁŽE Trenčín a. s., Tažené konstrukce, s. r. o., VION, a. s.
Stanislav Ficek, Jakub Vohradnik, Marian Jenis
Považská cementáreň, a. s.
Eduard Strnad, Ing. Tomáš Zámečník, Ing. Ľudovít Slávik, Ing. Vladimír Mikuška

17,5 mil. €
09/2015 – 03/2017

Hlavným cieľom stavby „Slinkové hospodárstvo – etapa 1“  je skladovanie slinku v uzavretých priestoroch (kruhová skládka), čo podstatne zlepší životné prostredie z hľadiska prašnosti a energetickej náročnosti.
Pri urbanistickom riešení sú rešpektované základné väzby na existujúce objekty a technologické linky. Architektonické stvárnenie je plne vyhovujúce a podlieha technologickým požiadavkám. Skládka slinku po realizácii bude jednou z dominánt areálu cementárne. Stavebné úpravy sú riešené v  sušiarni trosky a v cementových mlyniciach. Ostatné objekty sú navrhnuté ako nové.
Navrhovaná technológia skladovania  v silách predstavuje výrazný kvalitatívny ekologický pokrok oproti súčasnému skladovaniu v otvorenej drapákovej skládke s nadmernou primárnou i sekundárnou prašnosťou. Vybudovaním uzavretých betónových síl na slinok a ďalších zásobníkov sa úplne odstránia fugitívne emisie z dopravy slinku a prísad a zo skladovania slinku, čím sa znížia celkové fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok z Považskej cementárne, a.s. Ladce o 60 ton za rok. Z výsledkov rozptylovej štúdie vyplýva, že modernizáciou dopravy a skladovania slinku a vysušených prísad sa zníži maximálna hodnota krátkodobých koncentrácií polietavého prachu v ovzduší zo 164,5 mm.m-3 na 47,78 mm.m-3. Realizovanie vyššie uvedených opatrení projektu „Slinkové hospodárstvo – etapa 1“ umožní PCLA prevádzkovanie, prispôsobené novým environmentálnym požiadavkám legislatívy EÚ/SR.