Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
novostavba

Autori architektonického riešenia:
Projektant v postavení hlav. projektanta:
Hlavný inžinier projektu:
Hlavný zhotoviteľ:
.
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. Ľubica Cigerová 
DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
Ing. Ľubica Cigerová
Združenie „D3 Svrčinovec – Skalité“,
VÁHOSTAV-SK, a. s. – vedúci člen združenia
Ing. Peter Ferianec
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Ing. Ján Konštiak
Združenie firiem Bung Slovensko, s. r. o., Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. a Infraprojekt, s. r. o.

329,9 mil. €
10/2013 – 09/2017

Stavba Diaľnice D3  Svrčinovec – Skalité je úsek diaľnice, ktorý začína v križovatke Svrčinovec mostným objektom nad údolím Šlahorovho potoka. Nadväzne trasa vchádza do tunela Svrčinovec. V ďalšom úseku trasa vedie v katastri Svrčinovca a sčasti aj v katastri Čierneho okrajom zástavby, po svahoch údolia rieky Čierňanky. V ďalšom vedení vystupuje trasa na masív hrebeňa Valy, v ktorom vedie v hlbokých zárezoch. Vstup aj výstup z tohto hrebeňa je charakterizovaný vedením komunikácie na rozsiahlych mostných objektoch (SO 244-00 najvyšší most v strednej Európe s osadenými vetrolamami a SO 245-00). Po zostupe z hrebeňa Valov preklenie trasa údolie toku Čadečky a ďalej sa dostáva na svahoch až nad okraj zástavby obce Skalité. Za údolím potoka Rieka, obchádzajúc zástavbu obce Skalité, vchádza trasa pod masívom Poľany do rovnomenného tunela. Krátko za jeho ukončením sa napojí na úsek diaľnice D3 Skalité – hranica SR/PR.
Z dopravných obslužných zariadení je v tomto úseku diaľnice navrhnuté malé pravostranné odpočívadlo Čierne, ktoré slúži aj ako hraničné obchodné miesto na výstupe zo SR (mýto, diaľničné známky, korporátne WC). Na úseku D3 Svrčinovec – Skalité je zrealizovaných 7 mostných objektov na prístupových komunikáciách na stavenisko a 17 mostných objektov na diaľnici vrátane križovatky Svrčinovec.
Stavba tunelov Poľana a Svrčinovec bola realizovaná v polovičnom profile.  Razenie tunela bolo realizované z oboch portálov podľa zásad cyklického razenia NRTM. Riadiaci systém tunela zaisťuje úplnú kontrolu nad všetkými procesmi celého technologického vybavenia tunela. Jeho súčasťou je prehľadná diagnostika a systém archivácie meraných dát. Hlavné operátorské pracovisko má dohľad nad celým úsekom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, vrátane tunelov.