Parčík Bosákova ulica, Bratislava
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Hlavný zhotoviteľ:
Hlavný stavbyvedúci:
Stavebník:
Dozorná činnosť:
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:

Ing. Jakub Kedrovič, Ing. Tamara Reháčková, PhD.
VODOTIKA, a. s., ATR, s. r. o.
VODOTIKA, a. s.
VODOTIKA-MG spol. s. r. o.
Ing. Ján Mikuláš
VODOTIKA-MG spol. s. r. o.

VODOTIKA, a. s.
320 tis. €
05/2016 – 10/2017

Primárnym zámerom revitalizácie parku na Bosákovej ulici v Bratislave bolo vytvorenie moderného parkového priestoru a detského ihriska  pre oddych a relax obyvateľov blízskeho okolia. Na mieste pôvodného parčíka bola vytvorená sieť chodníkov, ktoré prirodzene spájajú pešie koridory s okolitým svetom. Plochy zelene sú riešené ako trávnaté plochy v kombinácii s trvalkovými záhonmi. Obvod celého parčíka je vysadený nízkou kríkovou zeleňou tvoriacou optickú bariéru. Celá  výsadba je zabezpečená trvalou závlahou.V severnej časti parčíka je umiestnené detské ihrisko. Park je doplnený o verejné osvetlenie a drobnú architektúru  V rámci úpravy priestoru sú osadené nové prvky malej architektúry ako brodisko,  lavičky, odpočívadlá, smetné koše a prvky zariadenia detského ihriska. Súčasťou realizácie je aj umiestnenie fontány s technickým súsoším (dve Francisové turbíny) a vsakovacím jazierkom Popri jestvujúcich stromoch bolo novovysadených 17 rôznych druhov listnatých a ihličnatých stromov a množstvo rôznych byliniek, kríkov a trvaliek.