Gala večer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 21. ročníka súťaže Stavba roka 2015 a otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA sa konal 6. apríla 2016  v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave. Účastníkmi boli významné a známe osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri.

Slávnostné odovzdávanie ocenení  – v priamom prenose na rtv :2 >>>

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Záštitu nad 21. ročníkom prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2015 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou po preštudovaní zaslanej technickej dokumentácie stavieb a na základe ich obhliadky in situ. V tomto ročníku udelila odborná porota celkom 10 cien 5 stavbám.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

V rámci už 7. ročníka bola na základe hlasovania na internetovom portáli www.zoznam.sk udelená Cena verejnosti 2015.

Súčasťou večera bola vernisáž výstavy Stavba roka 2015 >>>

Portfólio prihlásených stavieb prináša katalóg Stavba roka 2015 >>>

Stavba roka 2015 – hlavná cena

Foto: Mgr. art. Matej Kováč

Multifunkčný komplex CITY ARENA, Trnava
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Adamec, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Pavol Hrčka, Ing. arch. Martin Ďurík – spolupráca na interiéri
Projektant architektonickej časti: adamec & adamec s.r.o.,
Projektant – statika stavby: Ing. Jaroslav REPA
Hlavný zhotovite:  STRABAG  Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
Stavebník: City-Arena, a. s., City-Arena PLUS, a. s.,
Dozorná činnosť: ENTO, s.r.o. Košice, STAVOINVESTA, s.r.o. Banská Bystrica

Celkové inv. nákl. (bez DPH):  92,0 mil. €
Doba výstavby: 09/2013 – 08/2015

Cena udelená odbornou porotou za:
– hmotovo-priestorové a konštrukčné riešenie,
– materiálové a farebné stvárnenie celku vo vzťahu k historickému centru do ktorého je stavba začlenená,
– optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
– vysokú kvalitu realizácie stavby, profesionálne zvládnuté stavebné a architektonické detaily,
– použité progresívne energeticky úsporné technológie.

Multifunkčný komplex CITY ARENA sa nachádza na okraji centrálnej mestskej zóny Trnava a zároveň v priamom dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou mesta Trnava. Celý komplex tvorí futbalový štadión a nákupné centrum, ktorého súčasťou je aj prekrytá pešia zóna. Futbalový štadión stojí na mieste pôvodného Štadióna Antonína Malatinského a nákupné centrum so zázemím vzniklo na území bývalého parkoviska. Celý komplex má v rámci mesta výbornú polohu, priamu nadväznosť na historické centrum  mesta a dobrú pešiu aj automobilovú dostupnosť. Trnavčania aj návštevníci mesta oceňujú nielen to, že sa tento komplex vybudoval na území pôvodného Štadióna A. Malatinského, ktorý pre Trnavčanov predstavuje Genius Loci, kam radi chodia, ale aj to, že centrum mesta vďaka tomuto komplexu ožilo a vytvorilo atraktívne mestské prostredie. Jednoznačne je CITY ARENA vnímaná ako nový, živý a hodnotný mestotvorný prvok Trnavy.

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Multifunkčný komplex CITY ARENA, Trnava
novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2015  udelená odbornou porotou za:  

 • hmotovo-priestorové a konštrukčné riešenie,
 • materiálové a farebné stvárnenie celku vo vzťahu k historickému centru do ktorého je stavba začlenená,
 • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
 • vysokú kvalitu realizácie stavby, profesionálne zvládnuté stavebné a architektonické detaily,
 • použité progresívne energeticky úsporné technológie.

Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa
novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2015  udelená odbornou porotou za: 

 • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu zvládnutého na vysokej úrovni,
 • esteticky výborne zvládnuté riešenie nosného systému konštrukcie a kvalitnú realizáciu diela,
 • návrh a realizáciu osvetlenia stavby, uplatnenie moderných progresívnych technológií pri jeho realizácii
 • prínos diela pre rozvoj regiónu, ako súčasť širšieho projektu rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký prak
novostavba

Odbornou porotou udelená nominácia na hlavnú cenu SR 2015 za:

 • vytvorenie kvalitného výskumného prostredia podčiarkujúceho efektívny prenosu poznatkov vedy a výskumu do praxe,
 • za vhodné začlenenie objektu do okolitej zástavby,
 • nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie – konštrukcií, stavebných detailov a zabudovaných technológií.

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Foto: Ing. arch. Viktor Šabík

HOTEL CHATEAU, Gbeľany
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šabík
Projektant architektonickej časti: SOLAR INTEGRA, s. r. o., Ing. Janka Solárová,
Projektant interiéru: DEEP DESIGN, s. r. o., Ing. Katarína Fialová
Projektant prevl. odbor. časti: SOLAR INTEGRA, s. r. o., Ing. Janka Solárová
Hlavný zhotoviteľ: RBR, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Miho
Stavebník: KAŠTIEĽ GBEĽANY, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Mintál

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 3,3 mil. €
Doba výstavby: 01/2014 – 10/2015

Cena udelená odbornou porotou za:

 • za celospoločenský prínos v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva a prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu,
 • za vysokú kvalitu konceptu rekonštrukcie a obnovy pri dodržaní požiadaviek organizácií zodpovedných za ochranu pamiatkového fondu,
 • za vysokú kvalitu stavebných prác technicky náročných konštrukcií i detailov remeselného zhotovenia,
 • za zohľadnenie environmentálnych aspektov pri riešení technického vybavenia diela.

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Foto: Mgr. art. Matej Kováč

Multifunkčný komplex CITY ARENA, Trnava
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Adamec, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Pavol Hrčka, Ing. arch. Martin Ďurík – spolupráca na interiéri
Projektant architektonickej časti: adamec & adamec s.r.o.,
Projektant – statika stavby: Ing. Jaroslav REPA
Hlavný zhotovite:  STRABAG  Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
Stavebník: City-Arena, a. s., City-Arena PLUS, a. s.,
Dozorná činnosť: ENTO, s.r.o. Košice, STAVOINVESTA, s.r.o. Banská Bystrica

Celkové inv. nákl. (bez DPH):  92,0 mil. €
Doba výstavby: 09/2013 – 08/2015

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave – za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného – za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Foto: Ing. arch. Boris Chmel

Výrobný areál MEVIS, Šamorín
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Tomáš Jávorka, Ing. arch. Ľubomír Bobek
Projektant architektonickej časti: ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA, s. r. o.
Projektant prevl. odbor. časti: ELTER, Ing. Ladislav Tauzinger,
Hlavný zhotoviteľ: IN VEST, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:   Štefan Packa
Stavebník: MEVIS Slovakia, s. r. o.
Dozorná činnosť: H+P Projekt Management, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 15,0 mil. €
Doba výstavby: 08/2014 – 06/2015

 Cena udelená odbornou porotou za: 

 • vysokú kvalitu architektonického diela od urbanistického riešenia, cez profesionálne zvládnuté architektonické detaily až po progresívne technológie techniky prostredia budovy,
 • uplatnenie súčasných trendov vedy a techniky v oblasti energetickej efektívnosti priemyselnej stavby,
 • aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie a nízkoenergetických technológií v oblasti techniky prostredia budovy v súlade s vývojovými trendmi udržateľnej architektúry.
 • optimálne, ekonomicky efektívne požitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela,
 • aplikáciu nízkoenergetických a nízkoemisných systémov technických a technologických zariadení objektu,
 • citlivé zladenie priemyselného objektu s prvkami krajinnej architektúry v jeden vysoko funkčný a humánny celok.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV – za optimálne komplexné riešenie architektonického diela

Foto: Ing. arch. Michal Michaľák

Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Mihaľák, Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Michal Mihaľák
Hlavný projektant:  Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
Projektant – statika stavby:  Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., Ing. Peter Platko, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: Ing. Jaroslav Pčola Reitner
Hlavný stavbyvedúci:  Ján Kaššai
Stavebník:  Združenie Tokajská vínna cesta
Dozorná činnosť:  Anna Olahová

Celkové inv. nákl. (bez DPH):  108 tis. €
Doba výstavby:  05/2014 – 05/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 

 • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu zvládnutého na vysokej úrovni,
 • esteticky výborne zvládnuté riešenie nosného systému konštrukcie a kvalitnú realizáciu diela,
 • návrh a realizáciu osvetlenia stavby, uplatnenie moderných progresívnych technológií pri jeho realizácii
 • prínos diela pre rozvoj regiónu, ako súčasť širšieho projektu rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Cena verejnosti

Foto: Ing. arch. Michal Michaľák

Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Mihaľák, Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Michal Mihaľák
Hlavný projektant:  Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.
Projektant – statika stavby:  Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., Ing. Peter Platko, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: Ing. Jaroslav Pčola Reitner
Hlavný stavbyvedúci:  Ján Kaššai
Stavebník:  Združenie Tokajská vínna cesta
Dozorná činnosť:  Anna Olahová

Celkové inv. nákl. (bez DPH):  108 tis. €
Doba výstavby:  05/2014 – 05/2015