Katalóg prihlásených stavieb tu >>>

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad jubilejným 20. ročníkom prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2014, s prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb, prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. V tomto ročníku posudzovala odborná porota 23 stavebných diel a udelila celkom 12 cien 8 stavbám. Deviatej stavbe bola udelená Cena verejnosti 2014.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Slávnostné odovzdávanie cien spojené s gala večerom sa konalo v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava 20. novembra 2014, ktorého sa osobne zúčastnili štátny tajomník MDVaRR SR František Palko, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Záznam zo slávnostného odovzdávania cien jubilejného 20. ročníka súťaže Stavba roka 2014 bol odvysielaný na rtvs :2 dňa 29. 11. 2014 o 20.00 hod. Jeho súčasťou bola vernisáž výstavy Stavba roka 2014.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Odborná porota

prof. Ing. arch. Miroslav Sisiak Architecte DPLG (FR), predseda poroty – nominovaný Združením ABF Slovakia,
Ing. Anna Juhos (SK), podpredsedníčka poroty – nominovaná Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska,
Ing. arch. Vladimir Milunič (CZ) – nominovaný Spolkom architektov Slovenska,
Ing. Ján Piliar (SK) – nominovaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
Ing. Henrieta Tölgyessyová (SK) – nominovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ing. arch. Igor Teplan (SK) – nominovaný Slovenskou komorou architektov,
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD. (SK) – nominovaný Stavebnou fakultou Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave,
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (SK), expert pre inžinierske stavby – nominovaný Stavebnou fakultou Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave,
Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže.

Hlavná cena Stavba roka 2014

Autor foto: Robo Kočan

Danubiana Meulensteen Art Museum

novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš   Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary
AVA-stav, s. r. o. – lider združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč
Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann
Investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Prístavba Danubiany je výsledkom ojedinelej spolupráce holandského zberateľa umenia Gerarda Meulensteena, slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a Ministerstva kultúry SR. Je výnimočným architektonickým i stavebným dielom, zásluhou spoločného úsilia hlavného zhotoviteľa, jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu stavebníka, takmer verným zhmotnením pôvodnej autorskej architektonickej koncepcie a bolo hlavným zhotoviteľom dodané v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu. Výsledkom tejto príkladnej spolupráce je tento čarokrásne na návštevníkov pôsobiaci stánok umenia.

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Danubiana Meulensteen Art Museum
novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:

 • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
 • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
 • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
 • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

KULTURPARK KOŠICE

novostavba, rekonštrukcia, Košice, Kukučínova 2

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:

 • optimálne urbanistické riešenie rešpektujúce jestvujúce podmienky,
 • celkový prístup k rekonštrukcie a revitalizácie pôvodných historických rakúsko-uhorských kasární z 19. storočia,
 • vysokú kvalitu architektonického riešenia,
 • nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie,
 • environmentálny prístup prejavený využitím alternatívnych zdrojov energií a minimalizovaním prevádzkových nákladov.

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:

 • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu obnovy priemyselnej architektúry,
 • za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných     a technologických detailov,
 • celospoločenský prínos metódy obstarania optimálneho architektonického riešenia architektonickou súťažou a dodržaním víťaznej koncepcie v procese projektovania a realizácie.

Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad

rekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár
Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o.
Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann
Stavebník: Kancelária Národnej rady SR
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 52,8 mil. €
Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2013

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy udelená odbornou porotou za:

 • vysokú kvalitu predprojektovej prípravy,
 • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu obnovy a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky,
 • vysokú kvalitu realizácie stavebných prác hlavným zhotoviteľom, umelecko-remeselných prác a reštaurátorských prác,
 • celospoločenský prínos uchovaním kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu.

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce

Kompresorová stanica KS 03 novostavba, Veľké Zlievce

Autor architektonického riešenia: Ing. Peter Homza
Projektant architektonickej časti: GasOil engineering, a. s.
Projektant technologickej časti: Ing. Peter Homza
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. a PSJ Hydrotranzit, a. s., líder združenia ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šuranyi
Stavebník: eustream, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Radomír Hlavenka
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 25,6 mil. €
Lehota výstavby: 09/2011 – 06/2013

Cena ministra dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR udelená odbornou porotou za:

 • originalitu technologického a technického riešenia, ktoré predstavuje svetovú špičku v doprave zemného plynu,
 • použitie kvalitných materiálov na svetovej a európskej úrovni,
 • vysokú kvalitu realizácie diela v náročných podmienkach plnej prevádzky jestvujúcej kompresorovej stanice,
 • architektonické riešenie inžinierskej stavby.

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu

MEINL RESIDENCE

novostavba, Bratislava, ulice: Kupeckého 8, Šumavská 1, 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš,
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

Cena BYTOVÝ DOM ROKA 2014 vrátane rodinného domu udelená odbornou porotou za:

 • optimálne urbanistické riešenie, rešpektujúce podmienky lokality,
 • dispozično-prevádzkové a architektonické riešenie stavebného diela,
 • stavebno-konštrukčné riešenie a stavebno-remeselnú realizáciu stavby hlavným zhotoviteľom.

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Danubiana Meulensteen Art Museum

Novostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hamuliakovo

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš
Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary,  AVA-stav, s. r. o. – lider združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč
Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann
Investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. € Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Cena SKSI udelená odbornou porotou za:

 • vysokú kvalitu architektonického návrhu stavby,
 • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie a architektonického detailu,
 • vysokú kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom.

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Administratívno-obchodné sídlo TRUMPF Slovakia, s. r. o.
novostavba, Košice, Galgovecká 7

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch (DE).
Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE)
Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko
Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o.
Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. € Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Cena ZSPS udelená odbornou porotou za:

 • vysokú kvalitu stavebnej realizácie zhotoviteľom,
 • použité a dobré zvládnuté moderné technológie,
 • precízne realizované stavebné detaily.

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko
novostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s. r. o.
Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan
Projektant technologického vybavenia – Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika: Ing.
Jaroslav Polák – B.J.A. Nature Energy s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: CONCO s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák Stavebník: HERZ, spol. s r. o.
Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko
Investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Lehota výstavby: 08/2012 – 06/2013

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty udelená odbornou porotou za:

 • uplatnenie najnovších poznatkov vedy v oblasti znižovania energetickej náročnosti   realizovaného stavebného diela,
 • aplikáciu najnovších technických možností pri realizácii ocenenej nízkoenergetickej budovy,
 • optimálne zladenie architektonickej koncepcie s technickými požiadavkami za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja.

Cena TSÚS, n. o. udelená odbornou porotou za:

 • optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v nosnej sústave, ako aj v obvodovom plášti,
 • aplikáciu prevažne prírodných recyklovateľných materiálov pri návrhu a realizácii stavebného diela,
 • vhodné zladenie náročného architektonicko-konštrukčného riešenia a ekologického hľadiska s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY
rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky,   Piešťany, Staničná 51

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško
Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO, s. r. o.
Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz
Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan
Stavebník: Nadácia EON ZSE a. s.
Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda

Investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. udelená odbornou porotou za:

 • nasledovaniahodný a príkladný počin na poli záchrany a revitalizácie industriálneho dedičstva,
 • príkladné prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu s praxou pod vedením pedagógov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cena verejnosti

Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti uskutočnenom na známom portáli www.zoznam.sk. V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas v ankete 120.754 respondentov, ktorí hodnotili stavby aj známkou.

Hotel The Grand Vígľaš****
Zámok Vigľaš – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky
Obec Vígľaš, okres Detva

Celkový počet hlasov 11.735, výsledný rating 5,0.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Alica Tichá, Ing. Zsolt Papp
Projektant architektonickej časti: PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: Ing. Jozef Začka, Ing. František Škvarka
Hlavný zhotoviteľ: SIMACH, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Hríbik
Stavebník: ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Karol Červenka
Ivestičné náklady bez DPH: 15,7 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 14,5 mil. €
Lehota výstavby: 09/2009 – 08/2014