Katalóg prihlásených stavieb tu >>>

Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad 19. ročníkom prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2013, s prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb, prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. V tomto ročníku posudzovala odborná porota 20 stavebných diel a udelila celkom 12 cien. Tradične bola udelená na základe výsledkov hlasovania na internetovom portáli Cena verejnosti 2013.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Slávnostné odovzdávanie cien spojené s gala večerom sa konalo v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava 21. novembra 2013, ktorého sa osobne zúčastnili jeho Excelencia  prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, štátny tajomník MDVRR SR František Palko, primátor hl. mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Záznam zo slávnostného odovzdávania cien 19. ročníka súťaže Stavba roka 2013 bol odvysielaný na rtvs :2 dňa 30. 11. 2013 o 20.00 hod. Jeho súčasťou bola vernisáž výstavy Stavba roka 2013.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Odborná porota

prof. Ing. arch. Štefan Šlachta (SK), predseda poroty,
Ing. Anna Juhos (SK), podpredsedníčka poroty,
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (SK),
Ing. Dáša Kozáková (SK),
Ing. Peter Rastocký (SK),
Ing. arch. Katarína Viskupičová (SK),
ir. Tatiana Vitkova Buijs (NL),
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK), expert pre inžinierske stavby,
Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže.

Hlavná cena Stavba roka 2013

CENTRAL novostavba
Bratislava, Metodova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík a kol., Ing. arch. Jolana Foglová, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Rado Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: PROPLAN, s. r. o., DuPlan, s. r. o.
Ing. Daniel Bukov – OK-TEAM
Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno a. s., závod Ostrava
Hlavný stavbyvedúci: Bogdan Rusnok
Stavebník: Immocap Group, a. s.
Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko

Celkové investičné náklady bez DPH: vyše 200 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa

Lehota výstavby: 01/2010 – 04/2013

Odborná porota udelila hlavnú cenu:

 • za vydarené kompozičné a hmotovo-priestorové riešenie,
 • pridané hodnoty ako kvalitnú parkovú úpravu zelenej strechy a plavecké bazény s relaxačným zázemím, ako pamäť miesta,
 • čitateľnú filozofiu v architektonickom riešení, funkčnom usporiadaní, v stavebno-technickom riešení a v usporiadaní vnútorných priestorových vzťahov, či už ide o obchodné, administratívne alebo hotelové priestory,
 • vysokú kvalitu stavebno-technicky náročnej stavebnej realizácie dosiahnutej používaním pokrokových technológií.

Central premenil zanedbanú a bezvýznamnú plochu v centrálnej zóne mesta na významnú súčasť mestského života. Povýšil typologickú kategóriu nákupného centra na architektúru. Získal certifikát LEED SILVER ako prvý multifunkčný celok, pričom budova hotela a nákupného centra sú prvé na Slovensku. Prezentuje optimálny modulový systém a priestorovú skladbu pre spojenie rôznych funkcií megaštruktúry – nákupné centrum, parking, kancelárie, medicínske centrum, hotel.

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Cyklomost Slobody Bratislava, novostavba
k. ú. Devínska Nová Ves

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2013 udelená odbornou porotou za:

 • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
 • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
 • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
 • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

Wellness hotel Rozsutec*** rekonštrukcia a prístavba,
Terchová, Vrátna 52

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2013 udelená odbornou porotou za:

 • celkový prístup k rekonštrukcii a vysokú kvalitu architektonického riešenia,
 • nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie,
 • environmentálny prístup prejavený využitím alternatívnych zdrojov energií a minimalizovaním prevádzkových nákladov.

CENTRAL novostavba
Bratislava, Metodova 6

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2013 udelená odbornou porotou za:

 • za vydarené kompozičné a hmotovo-priestorové riešenie,
 • kvalitnú parkovú úpravu zelenej strechy a plavecké bazény s relaxačným zázemím,
 • čitateľnú filozofiu v architektonickom riešení, funkčnom usporiadaní, v stavebno-technickom riešení a v usporiadaní vnútorných priestorových vzťahov,
 • vysokú kvalitu stavebno-technicky stavebnej realizácie.

Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, novostavba
Bratislava, Ilkovičová 2

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. František Kaločay
Projektanti architektonickej časti: Ing. Jozef Kovalčík, Ing. František Solár, Ing. arch. František Kaločay
Projektant stavebnej časti: PROINST, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Tedla
Stavebník: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Košecký

Celkové investičné náklady bez DPH: 25,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 23,3 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 06/2012

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cyklomost slobody, novostavba
Cyklomost Schlosshof – m. č. Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava, k. ú. Devínska Nová Ves

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Milan Beláček
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Milan Beláček, Ing. arch. Igor Ščipák
Projektanti oceľovej konštrukcie a spodnej stavby: prof. h. c., prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD., Ing. Marcel Vanko, prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ľuboš Rojko, PhD., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Cyklomost, líder Združenia: Ingsteel, s. r. o., Doprastav, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Zajonc
Stavebník: Bratislavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: TECHNIK Slovakia, s. r. o.

Celkové investičné náklady bez DPH: 3,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,6 mil. €
Lehota výstavby: 04/2011 – 08/2012

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2013 vrátane rodinného domu

Slnečnice, 1. etapa novostavba
Bratislava, m. č. Petržalka, Žltá ulica

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová
Projektant architektonickej časti: Compass Architekti
Projektanti stavebnej časti: Ing. Peter Cibulka, Ing. Martin Komorník
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Bedaj
Stavebník: CRESCO GROUP, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Henrich Kollár, Ing. Erik Treuer, Ing. Karol Puhovič

Celkové investičné náklady bez DPH: 25,44 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 19,24 mil. €

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

CENTRAL novostavba
Bratislava, Metodova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík a kol., Ing. arch. Jolana Foglová, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Rado Vlkovič
Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o.
Projektanti – statika stavby: PROPLAN, s. r. o., DuPlan, s. r. o.
Ing. Daniel Bukov – OK-TEAM
Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno a. s., závod Ostrava
Hlavný stavbyvedúci: Bogdan Rusnok
Stavebník: Immocap Group, a. s.
Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko

Celkové investičné náklady bez DPH: vyše 200 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa

Lehota výstavby: 01/2010 – 04/2013

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Business Center Moldavská, novostavba
Košice, Moldavská cesta 10/B

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Lorenc, Ing. arch. Viktor Guth, Ing. arch. Jaroslav Juričko
Projektant architektonickej časti: Artes Design s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Ján Lorenc
Hlavný zhotoviteľ: EKOSTAV a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Drgoň
Stavebník: Business Center Moldavská a. s.
Dozorná činnosť: EUTECH a. s.

Celkové investičné náklady bez DPH: 8,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 8 mil. €

Lehota výstavby: 09/2008 – 05/2012

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Sedem, reklamná agentúra, s. r. o., nízkoenergetický administratívno-priemyselný objekt, novostavba
Košice, Textilná 7/A

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Martin Pačay, Ing. arch. Pavol Wohlfahrt

Projektant architektonickej časti: AM-ARCH s. r. o.
Projektant klimatizácie stavby: Ing. Štefan Erdélyi
Hlavný zhotoviteľ: Stavaip s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Baroš
Stavebník: SEDEM – reklamná agentúra s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ján Navarčík

Celkové investičné náklady bez DPH: 1,4 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 1,2 mil. €

Lehota výstavby: 02/2012 – 10/2012

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Výrobný závod Semecs, novostavba
Vráble, Hlavná 1797

Autor architektonického riešenia: Hans Jansen
Projektant architektonickej časti: AIA s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Gálik
Stavebník: SEMECS, s. r. o.
Dozorná činnosť: Peter Bányi

Celkové investičné náklady bez DPH: 4,2 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,8 mil. €
Lehota výstavby: 08/2011 – 06/2012

Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Polyfunkčný objekt Skybox, a. s., novostavba
Bratislava, Pajštúnska ulica 3, 5, 7, 9

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Tomáš Umrian, Ing. arch. Emil Makara
Projektanti – statika stavby: Ing. Peter Gavaľa, Ing. Martin Kusý
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Barák
Stavebník: Realcorp Development s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Vladimír Rajek, Ing. Juraj Oravec

Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 17,23 mil. €
Lehota výstavby: 07/2010 – 11/2012

Cena verejnosti

Cena verejnosti 2013 už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti uskutočnenom na známom portáli www.zoznam.sk. V tomto ročníku odovzdalo v ankete svoj hlas 80.311 respondentov.

Wellness Hotel Rozsutec*** rekonštrukcia a prístavba
Terchová, Vrátna 52

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Bišťan, Ing. Juraj Záhorec
Projektant architektonickej časti: AB–ateliér, s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Peter Filípek
Hlavný zhotoviteľ: SkyBau, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Bohumil Šalgovic
Stavebník: Vrátna Dolina, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ivan Franek

Celkové investičné náklady bez DPH: 3,8 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,5 mil. €
Lehota výstavby: 05/2008 – 05/2011