Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad 18. ročníkom prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012, s prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb, prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašarovič.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. V tomto ročníku posudzovala odborná porota 21 stavebných diel a udelila celkom 10 cien 9 stavbám. Desiatej stavbe bola udelená Cena verejnosti 2012.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Slávnostné odovzdávanie cien spojené s gala večerom sa konalo v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava 15. novembra 2012, ktorého sa osobne zúčastnili štátny tajomník MDVaRR SR František Palko, primátor hl.m. SR Bratislavy pán Milan Ftáčnik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Záznam zo slávnostného odovzdávania cien jubilejného 18. ročníka súťaže Stavba roka 2012 bol odvysielaný na rtvs :2 dňa 24. 11. 2012 o 20.00 hod. Jeho súčasťou bola vernisáž výstavy Stavba roka 2012.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Odborná porota

prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) – predseda poroty,
prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, PhD. (CZ) – podpredseda poroty,
Ing. Katarína Bzovská (SK),
Ing. Ján Majerský, PhD. (SK),
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK),
prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK),
Ing. Anton Vyskoč (SK),
Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby,
Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

Hlavná cena Stavba roka 2012

Autor foto: Robo Kočan

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba Spišská Teplica,

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň

Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  6,200 mil. €
Lehota výstavby: 04/2009 – 02/2011

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie
Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:

  • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
  • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba
Spišská Teplica,

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2012 udelená odbornou porotou za:

  • optimálne urbanistické riešenie rešpektujúce jestvujúce podmienky,
  • vysokú kvalitu architektonického riešenia,
  • environmentálny prístup prejavený využitím alternatívnych zdrojov energií a minimalizovaním prevádzkových nákladov.

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky
Oponice, okres Topoľčany

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2012 udelená odbornou porotou za:

  • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu obnovy,
  • za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných     a technologických detailov,
  • celospoločenský prínos.

Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky,
sídla Slovenskej filharmónie
Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Gabriel Drobniak,
Ing. arch. Dušan Jurkovič, Ing. arch. Matúš Ivanič
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Gabriel Drobniak,  Ing. arch. Dušan Jurkovič
Spracovateľ reštaurátorskej dokumentácie: Akad. sochár Vladimír Višváder
Projektant – statika stavby: Ing. Svetozár Lichardus, DrSc.
Hlavní zhotovitelia: ViOn, a. s., Villard-združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok
Hlavný stavbyvedúci: Marián Jenis
Stavebník: Slovenská filharmónia
Dozorná činnosť: Ing. Alena Firáková, Ing. Peter Löffler, Ing. Anastázia Löfflerová

Investičné náklady bez DPH: 24,103 mil. €
Stavebné náklady bez DPH:   23,630 mil. €
Lehota výstavby: 11/2009 – 03/2012

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky
Oponice, okres Topoľčany

Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Otokár Križma, Ing. arch. Zuzana Križmová
Autor obnovy parku: Ing. Eva Wernerová
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Otokár Križma
Projektant – statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: LOOX, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Škalák
Stavebník: I&P Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Kamil Beladič

Investičné náklady bez DPH: 10,5 mil. €
(32,55 % – z podporných fondov EU)
Stavebné náklady bez DPH: 10,1 mil. €
Lehota výstavby: 09/2007 – 9/2011

Cena Združenia ABF Slovakia

IPP Park Hrad, novostavba
Bratislava, Nám. Alexandra Dubčeka – Mudroňova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay, Ing. arch. Karol Kállay, ml.,  Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Karol Kállay
Projektant stavebnej časti: Ing. Stanislav Fekete
Hlavný zhotoviteľ: KONTI, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Valko
Stavebník: IPP SERVICES, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Peter Peško

Investičné náklady bez DPH: 4,2 mil. €
Stavebné náklady bez DPH:   3,6 mil. €
Lehota výstavby: 02/2011 – 02/2012

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012 vrátane rodinného domu

Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba,
Bratislava, ulice: Mýtna, Radlinského

Autori architektonického riešenia: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec, Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
Projektant architektonickej časti: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk Machanec
Projektant – statika stavby: Ing. Karol Bitterer
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík
Stavebník: Team Nový Dom s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý

Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 9,600 mil. €
Lehota výstavby: 10/2010 – 05/2012

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Malá vodná elektráreň, Dobrohošť, novostavba
Dobrohošť, okres Dunajská Streda

Autori architektonického riešenia: Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Alan Bánik
Projektant architektonickej časti: VODOTIKA, a. s.
Projektant hydro-energetickej časti: Ing. Miloš Kedrovič
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Stavebník: Vodohospodárska výstavba, š. p.
Dozorná činnosť: Vodohospodárska výstavba, š. p.

Investičné náklady bez DPH: 6,866 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,144 mil. €
Lehota výstavby: 06/2010 – 12/2011

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Administratívna budova Westend Square, novostavba

Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Lamačská 1

Autori architektonického riešenia: Mgr. Art. Karol Stassel, Ing. arch. Juraj Šujan
Projektant architektonickej časti: šujan_stassel s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Martin Seyfert
Hlavní zhotovitelia: ZIPP Bratislava spol. s r. o., ASSYX, spol. s r. o., FENESTRA SK, spol. s r. o.
Stavebník: J&T REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko

Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 28,0 mil. €
Lehota výstavby: 11/2007 – 08/2011

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Administratívna budova BSP, novostavba
Bratislava, K Železnej studienke 27

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. David Paluš
Projektant architektonickej časti: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
Projektant vykurovania, vzduchotechniky, chladenia: Ing. Marián Hurinský
Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Matúška, PhD.
Stavebník: BSP Solutions a. s.
Dozorná činnosť: VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.

Investičné náklady bez DPH: 2,602 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,312 mil. €
Lehota výstavby: 07/2009 – 11/2010

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Hangár VIP HANDLING, novostavba
Bratislava, Letisko M. R. Štefánika

Autor architektonického riešenia: Ing. Miroslav Kubiš
Projektant architektonickej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s.
Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kubiš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o. – oblasť Trenčín
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Holubica
Stavebník: VIP Handling, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Hoffmann

Investičné náklady bez DPH: 9,6 mil. €
Stavebné náklady bez DPH v €: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 06/2011 – 07/2012

Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba Spišská Teplica

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň

Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  6,200 mil. €
Lehota výstavby: 04/2009 – 02/2011

Cena verejnosti

Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti uskutočnenom na známom portáli www.zoznam.sk. V tomto ročníku odovzdalo svoj hlas v ankete 120.754 respondentov, ktorí hodnotili stavby aj známkou.

Wellness Hotel Bystrá, rekonštrukcia hotela a prístavba wellness centra
Tále okr. Brezno, Rekreačný areál Bystrá

Autori architektonického riešenia:   Ing. arch. Zoltán Bartal, Ing. Kinga Bartal, Ing. István Görözdi, Ing. Zsolt Mátyás
Projektant architektonickej časti: Graphite spol. s r. o.
Projektanti – statika stavby: Ing. Zoltán Szabad, PhD., Ing. Peter Trávniček
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Darina Macková, Ing. Pavol Latta
Stavebník: Hotely a Penzióny a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Peter Halás

Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 8,396 mil. €
Lehota výstavby: 06/2009 – 01/2011