Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad 17. ročníkom prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2011, s prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb, prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. V tomto ročníku posudzovala odborná porota 30 stavebných diel a udelila celkom 12 cien 11 stavbám. Tretíkrát v histórii súťaže bola udelená Cena verejnosti 2011.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Slávnostné odovzdávanie cien spojené s gala večerom sa konalo v priestoroch bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava 19. októbra 2011, za účasti významných osobností spoločenského, kultúrneho a politického života. Jeho súčasťou bola vernisáž výstavy Stavba roka 2011.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Odborná porota

Dipl.- Ing. Acad. arch. Igor Barta,  (DE), predseda poroty,
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK), podpredseda poroty,
Arch. Dipl.-Ing. Stanislaus Dukat (AT),
Ing. Miloš Kremeň (SK),
prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK),
Ing. František Slávik (SK),
Ing. Karol Zaremba (SK),
doc. Ing. Júliusz Šoltész, PhD. (SK), expert pre inžinierske stavby,
Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže.

Hlavná cena Stavba roka 2011

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa, novostavba
Nitra, areál UKF Pod Zoborom

Autori architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica
Projektant architektonickej časti: SAN – HUMA ´90 s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár
Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo

Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. €
Lehota výstavby: 08/2009 – 02/2011

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa, novostavba
Nitra, areál UKF Pod Zoborom

 Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2011 udelená odbornou porotou za:
 • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
 • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
 • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
 • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, národná kultúrna pamiatka,
Bratislava – Staré Mesto, Radničná ul. 1 a Hlavné nám. 1

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2011 udelená odbornou porotou za:

 • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu obnovy,
 • za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných a technologických detailov,
 • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
 • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica, novostavba
Banská Bystrica

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2011 udelená odbornou porotou za:

 • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu,
 • za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných     a technologických detailov,
 • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
 • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
 • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

Zimný štadión Ondreja Nepelu, novostavba
Bratislava, Odbojárov 9

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2011 udelená odbornou porotou za:

 • za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných     a technologických detailov,
 • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
 • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
 • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
 • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA, novostavba
Hl. mesto SR Bratislava, mestské časti Devín, Devínska Nová Ves, územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap

Projektant architektonickej časti:  TERRAPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – vodohospodárske a geotechnické riešenie:
Ing. Miloslav Frankovský
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Stavebník: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Dozorná činnosť: Združenie Vodohospodársky rozvoj a výstavba, a. s. (CZ),
Vodohospodárska výstavba, š. p., FINENVICO, s. r. o.

Investičné náklady s DPH: 39,2 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 36,6 mil. €
Lehota výstavby: 01/2007 – 04/2010

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika Bratislava – Airport Bratislava, a. s. (BTS), novostavba
Bratislava, Letisko Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. Petr Čiviš, Ing. Roman Franěk, Ing. arch. Ľubomír Kosák, Ing. arch. Jiří Novák, Ing. Tomáš Pelant, Ing. Ján Socha,
Spolupráca: Ing. arch. Oleg Haman
Autori interiérového riešenia: Ing. arch. Richard Baláži, Ing. arch. Boris Schultz
Projektant architektonickej časti: AGA – Letiště, s. r. o. (CZ)
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné, prevádzkovo-dispozičné
riešenie a koordinácia profesií: AGA – Letiště, s. r. o. (CZ)
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Vladimír Benuš
Stavebník: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s.
Dozorná činnosť: H- Consulting s. r. o.

Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 95,47 mil. €
Lehota výstavby: 12/2008 – 06/2010

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Polyfunkčný objekt RETRO, novostavba
Bratislava, M. č. Ružinov, Nevädzova ul. 6

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. René Baranyai,
Spolupráca: Ing. arch. Peter Novotný, Ing. arch. Miroslav Prokopič
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. René Baranyai
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Ivan Bučko – ORPIS, Ing. Marián Krajči
Hlavný zhotoviteľ: Matep, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Raučina
Stavebník: Centaurea, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Miloš Raučina, Ing. Juraj Görög

Celkové investičné náklady s DPH: 65,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 55,0 mil. €
Lehota výstavby: 06/2007 –   05/2011

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2011 vrátane rodinného domu

Rezidencia CASSOVAR, novostavba
Košice, Staré Mesto, Žriedlová ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miroslav Marynčák, Ing. arch. Michal Žoffčák, Ing. arch. Marián Kuruc
Projektant architektonickej časti: PeeMDe Global a. s.
Projektanti rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: Ing. Katarína Tkáčová, Ing. Ladislav Balla
Hlavný zhotoviteľ: CHEMKOSTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Kromka
Stavebník: Rezidencia Cassovar a. s.
Dozorná činnosť: PeeMDe Global a. s.

Investičné náklady s DPH: 18,9 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 11/2007 – 10/2009

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

RODINNÝ DOM, novostavba
Záhorská Bystrica

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Ľubomír Závodný
Projektant rozhodujúcej odbornej časti –  stavebno-technické riešenie: Ing. Ľubomír Žemľa
Hlavní zhotovitelia: BAUPAK, s. r. o., JOBOSTAV, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Milan Plevák, PhD.
Stavebník: Ing. Marián Plančák
Dozorná činnosť: Ing. Pavol Kačmár

Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 10/2008 – 01/2011

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Bytový komplex HLBOKÁ, rekonštrukcia a nadstavba národnej kultúrnej pamiatky, novostavba podzemných garáží a administratívnej budovy
Bratislava, Hlboká ul. 7
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Ing. arch. Michaela Hantabalová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Ján Adamus
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Baksa
Stavebník: Hlboká 7, s. r. o.
Dozorná činnosť: Gleeds ČR, s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko,
Mading s. r. o.

Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 14,0 mil. €
Lehota výstavby: 08/2008 – 10/2010

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH, rekonštrukcia a obnova národnej kultúrnej pamiatky
Bratislava, Staré Mesto, Partizánska 27

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Barbora Bojňanská
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebné konštrukcie, koordinácia profesií: Ing. Vojtech Bagi
Hlavný zhotoviteľ: ULYSSES, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Čupka
Stavebník: R2, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Štefan Boledovič

Investičné náklady s DPH: 11,26 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 7,81 mil. €
Lehota výstavby: 10/2008 – 05/2011

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Multifunkčný komplex RIVER PARK, novostavba
Bratislava, Dvořákovo nábr.

Autor celkového urbanisticko-architektonického konceptu: IR Erick van Egeraat
Autori architektonického riešenia:
– Blok C: Ing. arch. Martin Bajtek, Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, Ing. arch. Ľuboš Poláček
– Blok D – J & T River House: fáza 1: IR Erick van Egeraat, fáza 2: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár,
– Blok E – Kempinski Hotel River Park: Mgr. art. Naďa Doletinová, Ing. arch. Rastislav Kňava, Mgr. Igor Palčo
– Blok F: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár
Projektanti architektonickej časti:
– Blok B (časť pod blokom C), C: A.PRO, s. r. o.
– Blok B (časť pod blokom D a F), D, F: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o.
– Blok B (časť pod blokom E), E: Igor Palčo, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: PRODIS plus, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Müller
Stavebník: J & T REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť: EC Harris, s. r. o.

Investičné náklady s DPH: 250 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 96,5 mil. €
Lehota výstavby: 04/2006 – 07/2010

Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Hotel ZOCHOVA CHATA,**** rekonštrukcia, prestavba, dostavba
Piesok 87, Modra

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Albert Mikovíny
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Albert Mikovíny
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebno-technické riešenie: Ing. Eugen Kmeť
Hlavný zhotoviteľ: Steelmont Construction a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Miroslav Nemec
Stavebník: Grapent a. s.
Dozorná činnosť: neuvádza sa

Investičné náklady s DPH: 12,6 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 10,0 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 03/2011

Cena verejnosti

Multifunkčný komplex RIVER PARK, novostavba
Bratislava, Dvořákovo nábr.

Autor celkového urbanisticko-architektonického konceptu: IR Erick van Egeraat
Autori architektonického riešenia:
– Blok C: Ing. arch. Martin Bajtek, Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, Ing. arch. Ľuboš Poláček
– Blok D – J & T River House: fáza 1: IR Erick van Egeraat, fáza 2: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár,
– Blok E – Kempinski Hotel River Park: Mgr. art. Naďa Doletinová, Ing. arch. Rastislav Kňava, Mgr. Igor Palčo
– Blok F: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár
Projektanti architektonickej časti:
– Blok B (časť pod blokom C), C: A.PRO, s. r. o.
– Blok B (časť pod blokom D a F), D, F: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o.
– Blok B (časť pod blokom E), E: Igor Palčo, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: PRODIS plus, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Müller
Stavebník: J & T REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť: EC Harris, s. r. o.

Investičné náklady s DPH: 250 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 96,5 mil. €
Lehota výstavby: 04/2006 – 07/2010

Zvláštna cena poroty za netradičné stvárnenie budovy z hľadiska stavebnej konštrukcie a interiérového dizajnu

SIGNUM M & S, dostavba areálu spoločnosti Víno Mrva & Stanko a. s., III. etapa, novostavba
Trnava, Orešianska cesta 7/A

Autori architektonického riešenia: Mgr. art. Štefan Kollár, Ing. Radovan Rusnák
Projektant architektonickej časti: Ing. Radovan Rusnák
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Jozef Augustín
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Bielak
Stavebník: Víno Mrva & Stanko a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Bielak

Investičné náklady s DPH: 4,7 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 4,0 mil. €
Lehota výstavby: 03/2009 – 09/2010