Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad 16. ročníkom prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2010, s prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb, prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. V tomto ročníku posudzovala odborná porota 30 stavebných diel a udelila celkom 11 cien 9 stavbám. Porota udelila 2 hlavné ceny, jednu z kategórie pozemných stavieb a jednu z kategórie inžinierskych stavieb. Po druhý raz v histórii súťaže bola udelená Cena verejnosti 2010.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Slávnostné odovzdávanie cien spojené s gala večerom sa konalo v priestoroch Heineken Tower Stage 07. októbra 2010, ktorého sa osobne zúčastnili 1. podpredseda vlády SR a minister doprav, pôšt a telekomunikácií Ján Figeľ,  prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Záznam zo slávnostného odovzdávania cien 16. ročníka súťaže Stavba roka 2010 bol odvysielaný na rtvs :2. Jeho súčasťou bola vernisáž výstavy Stavba roka 2010.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Odborná porota

doc. Ing. arch. Ing. arch. Petr Hrůša (CZ), predseda poroty,
prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD. (SK), podpredseda poroty,
Ing. Jozef Gábor (SK),
Dipl. Ing. Peter Gero (SK),
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (SK),
Ing. Karol Zaremba (SK),
doc. Ing. Márius Žitňanský, PhD. (SK),
prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (SK), emeritný profesor, expert pre inžinierske stavby,
Ing. Mária Brichtová (SK), sekretár súťaže.

Hlavné ceny Stavba roka 2010 – bez udania poradia

E U R O V E A novostavba
Bratislava, Pribinova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Branislav Kaliský, BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE Michel Desvigne
Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.

Investičné náklady s DPH: 450,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 02/2006 – 01/2010

Cena udelená za:
– celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru ako nového nábrežného centra Bratislavy,
– urbanisticko-architektonické riešenie a citlivé začlenenie do organizmu mesta,
– kvalitné stavebno-konštrukčné a technické riešenie,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
– decentné zvládnutie protipovodňovej ochrany.

D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica, novostavba

Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík
Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP, ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia, SHP, s. r. o. – člen zduženia
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer, DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia, SKANSKA, a. s. – člen zduženia
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Stavebné náklady s DPH: 175,48 mil. €
Lehota výstavby: 08/2008 – 05/2010

Cena udelená za:
– celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru,
– výnimočný prínos pre hospodársky rozvoj SR,
– progresívne a originálne riešenie z hľadiska urbanisticko-architektonického, konštrukčného, stavebno-technického, ekologického a funkčného,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
– zvládnutie pokrokových technológií výstavby, unikátne riešenia pri realizácii diela.

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Vinársky komplex ELESKO, novostavba
KÚ Modra, okres Pezinok

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2014 udelená odbornou porotou za:

  • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
  • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
  • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
  • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica, novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2010 udelená odbornou porotou za:
– celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru,
– výnimočný prínos pre hospodársky rozvoj SR,
– progresívne a originálne riešenie z hľadiska urbanisticko-architektonického, konštrukčného, stavebno-technického, ekologického a funkčného,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
– zvládnutie pokrokových technológií výstavby, unikátne riešenia pri realizácii diela.

E U R O V E A, novostavba
Bratislava, Pribinova ul.

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2010 udelená odbornou porotou za:
– celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru ako nového nábrežného centra Bratislavy,
– urbanisticko-architektonické riešenie a citlivé začlenenie do organizmu mesta,
– kvalitné stavebno-konštrukčné a technické riešenie,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
– decentné zvládnutie protipovodňovej ochrany.

Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Pavilón primátov, ZOO Bratislava, novostavba
Bratislava, Zoologická záhrada

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián Záhorský
Hlavný projektant: MaZa Partners, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Stavebník: Zoologická záhrada Bratislava

Investičné náklady s DPH: 3,750 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 09/2007 – 03/2010

Cena ministra hospodárstva a výstavby SR

D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica, novostavba

Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík
Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP, ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia, SHP, s. r. o. – člen zduženia
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer, DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia, SKANSKA, a. s. – člen zduženia
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Stavebné náklady s DPH: 175,48 mil. €
Lehota výstavby: 08/2008 – 05/2010

Cena ministra hospodárstva a výstavby SR udelená odbornou porotou za:
– celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru,
– výnimočný prínos pre hospodársky rozvoj SR,
– progresívne a originálne riešenie z hľadiska urbanisticko-architektonického, konštrukčného, stavebno-technického, ekologického a funkčného,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
– zvládnutie pokrokových technológií výstavby, unikátne riešenia pri realizácii diela.

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, novostavba
Bratislava, Ivánska cesta 30/B 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Peter Harvan,

Ing. arch. Ivan Kreva, Ing. arch. Monika Žitná, Ing. arch. Tomáš Szöke, Ing. arch. Pavol Horváth
Hlavný projektant: GFI, a. s.
Hlavní zhotovitelia: Stavomontáže Žilina, a. s., Ulysses, a. s.
Stavebník: Aircraft Diagnostik Company, s. r. o.

Investičné náklady s DPH: 23,24 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,92 mil. €
Lehota výstavby: 09/2006 – 04/2008

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2010 vrátane rodinného domu

Centrum Gercenova

polyfunkčné bytové domy, 3. – 5. stavba, novostavba
Bratislava, Petržalka, ulice: Gercenova – Záporožská

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Boháč
Hlavný projektant: ATELIER ART, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: REDING a. s.
Stavebník: REDING a. s.

Investičné náklady s DPH: 19,17 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 17,37 mil. €
Lehota výstavby: 01/2005 – 08/2009

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Bytový dom MANHATTAN, novostavba
Bratislava, Račianska 69/A

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý, ml., Ing. arch. Alexandra Kusá
Hlavní projektanti: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý, ml., Ing. Jana Jandová.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Stavebník: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

Investičné náklady s DPH: 32,2 mil. €
Lehota výstavby: 05/2007 – 04/2010

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Vinársky komplex ELESKO, novostavba
KÚ Modra, okres Pezinok

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara, Ing. arch. Metodiy Monev, Ing. arch. Ján Obušek, Ing. arch. Miloš Djuračka, Ing. arch. Martin Boška
Hlavní projektanti: Ing. arch. Kalin Cakov, Ing. arch. Emil Makara.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Stavebník: ELESKO, a. s.

Stavebné náklady s DPH: 20,0 mil. €
Lehota výstavby: 06/2007 – 09/2009

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica, novostavba

Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík
Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP, ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia, SHP, s. r. o. – člen zduženia
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer, DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia, SKANSKA, a. s. – člen zduženia
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa

Stavebné náklady s DPH: 175,48 mil. €
Lehota výstavby: 08/2008 – 05/2010

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

CASSOVAR BUSINESS CENTER I, novostavba
Košice, Floriánska ul., Staré Mesto, K. Ú. Hušťáky, Terasa

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Tomáš Bartko
Hlavný projektant: Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA SKA
Hlavný zhotoviteľ: SKANSKA SK a. s. (bývalý Stamart Martin, s. r. o.)
Stavebník: Cassovar Business Center, a. s.

Investičné náklady s DPH: 54,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 45,7 mil. €
Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2010

Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

Rekonštrukcia meštianskeho domu
Spišská Sobota – MPR, Sobotské nám.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík
Hlavný projektant: OSA ateliér, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: PLEX, s. r. o.
Stavebník: Royal Brabest Capital, a. s.

Investičné náklady s DPH: 2,4 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 2,0 mil. €
Lehota výstavby: 05/2008 – 10/2009

Cena verejnosti

Prvýkrát v histórii súťaže z bola vytvorená možnosť internetového hlasovania širokej verejnosti uskutočnenom na známom portáli www.zoznam.sk. Víťazná stavba získala Cenu verejnosti za rok 2010.

E U R O V E A novostavba
Bratislava, Pribinova ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Branislav Kaliský, BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE Michel Desvigne
Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP / PORR SK
Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.

Investičné náklady s DPH: 450,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 02/2006 – 01/2010