Súťaž Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality v stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Záštitu nad 15. ročníkom prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2009, s prezentáciou autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov, hlavných stavbyvedúcich a stavebných dozorov bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb, prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. V tomto ročníku posudzovala odborná porota 29 stavebných diel a udelila celkom 10 cien, 3 nominácie na hlavnú cenu 9 stavbám. Tradične bola udelená aj Cena verejnosti 2009 na základe internetového hlasovania na portáli www.zoznam.sk.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

Slávnostné odovzdávanie cien spojené s gala večerom sa konalo v priestoroch bratislavského Divadla Heineken Tower Stage, ktorého sa osobne zúčastnili prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč, zástupcovia akademickej obce, ako aj ďalší významní hostia a osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Záznam zo slávnostného odovzdávania cien jubilejného 15. ročníka súťaže Stavba roka 2009 bol odvysielaný na rtvs :2. Súčasťou gala večera bola vernisáž výstavy Stavba roka 2009.

Vyhlasovatelia súťaže

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

Odborná porota

Ing. arch. Pavel Šrubař (CZ), predseda poroty – nominovaný Spolkom architektov Slovenska,
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. (SK), podpredseda poroty – nominovaný Stavebnou fakultou STU v Bratislave,
Ing. arch. Jozef Gábor (SK) – nominovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska,
Ing. František Solár (SK) – nominovaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
Dipl.-Ing. Martin Zavracky (DE) – nominovaný Slovenskou komorou architektov,
Prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (SK) – expert pre inžinierske stavby – nominovaný Stavebnou fakultou Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave,
Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže.

Hlavná cena Stavba roka 2014

Obchodno-administratívne centrum TROSKY I. a II. etapa
Europa Business Center, Europa Shopping Center, Banská Bystrica,
novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marián ŠOVČÍK, CSc., Ing. arch. Pavel ZÁRIŠ, Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD., Ing. arch. Juraj KALUS

Hlavný projektant: AMŠ Partners, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a.s.
Stavebník: VAV Invest, s.r.o., Europa Business Center, a.s.

Investičné náklady: 107,2 mil. Eur
Stavebné náklady: 87,4 mil. Eur
Lehota výstavby: 08/2004-04/2008

Architektonické a hmotovo priestorové riešenie komplexu Europa Shopping Center a Europa Business Center vyniká nesmierne citlivou vyváženou kompozíciou význačne štíhlej vertikálnej budovy business centra horizontálne radenými hmotami shopping centra a to z hľadiska mierky, materiálov, kameň, sklo, oceľ, hliník, ako aj decentnej farebnosti s aktívnymi akcentmi. Shopping Center je dvojpodlažná až štvorpodlažná budova so štyrmi dilatačnými celkami s nosnou konštrukciou z prefabrikovaného montovaného železobetónového skeletu s jedným podzemným podlažím. Opláštenie s fasádnymi plechovými kazetami, zasklenými stenami s tieniacimi lamelami. Parkovanie vozidiel je v prvom podzemnom podlaží, na streche druhého nadzemného podlažia a na otvorenej terase, tretie z novovybudovanej komunikácie Návršia Trosky. Vertikálny 22 podlažný monoblok Business Centra s jedným podzemným podlažím je stavebno-technicky a komunikačne spojený so shopping centrom. Nosnou konštrukciou je monolitický železobetónový skelet so železobetónovými jadrami pre vertikálne komunikácie. Obvodový plášť je predsadený s kombináciou plných a zasklených plôch. Náročné boli zemné práce prekládky inžinierskych sietí a zabezpečenie staveniska monolitickým železobetónovým 270 m oporným múrom, s výškou až 17 m.

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Obchodno-administratívne centrum TROSKY I. a II. etapa

Europa Business Center, Europa Shopping Center, Banská Bystrica,
novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2009 udelená odbornou porotou za:

   • hmotovo-priestorové, dispozičné a prevádzkové riešenie,
   • optimálne umiestnenie a súlad s okolitým prostredím,
   • vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
   • kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom, dosiahnutú pokrokovými technológiami.

Budova ústredia SLSP, a.s.,
novostavba, Bratislava

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2009 udelená odbornou porotou za:

  • optimálne urbanistické riešenie rešpektujúce jestvujúce podmienky,
  • vysokú kvalitu architektonického riešenia,
  • nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie,
  • environmentálny prístup prejavený využitím alternatívnych zdrojov energií a minimalizovaním prevádzkových nákladov.

Grand Hotel Kempinski High Tatras, Štrbské Pleso,
rekonštrukcia

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2009 udelená odbornou porotou za:

  • vysokú kvalitu architektonického riešenia a celkovú filozofiu architektonického konceptu obnovy architektúry,
  • za vysokú kvalitu realizácie stavebných prác a originálnu prezentáciu pôvodných stavebno-konštrukčných a technologických detailov,
  • celospoločenský prínos optimálneho architektonického riešenia v procese projektovania a realizácie.

Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hlavného Mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Apollo Business Center II, Bratislava
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj JANČINA, Ing. arch. Igor MAZÚCH
Hlavný projektant: Ing. arch. Juraj JANČINA
Hlavný zhotoviteľ: Apollo Business Center IV, s.r.o.

Stavebník: Apollo Business Center IV, s.r.o.
Investičné náklady: 130,0 mil. Eur
Lehota výstavby: 06/2006-10/2008

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy udelená odbornou porotou za:

     • vysokú kvalitu predprojektovej prípravy, urbanistický koncept
     • vysokú kvalitu realizácie stavebných prác hlavným zhotoviteľom,
     • celospoločenský prínos a transformáciu areálu na plnohodnotný mestotvorný polyfunkčný priestor.

Cena ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké N. Mesto,
úsek I: Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
novostavbaHlavný projektant: GEOCONSULT, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Strážov, DOPRASTAV, a.s. – líder združenia, VÁHOSTAV SK, a.s., STRABAG, s.r.o.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavebné náklady: 174,9 mil. Eur
Lehota výstavby: 10/2005-05/2008

Cena ministra výstavba a regionálneho rozvoja SR udelená odbornou porotou za:

  • originalitu technologického a technického riešenia, aplikáciu moderných technológií,
  • vysokú kvalitu realizácie diela v náročných podmienkach plnej prevádzky jestvujúcich komunikácií,
  • vysoko kalitné projektové riešenie inžinierskej stavby – vysoká seizmická bezpečnosť.

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2009 vrátane rodinného domu

Obytný súbor PARKVILLE, Bratislava
novostavba
Autori architektonického riešenia: JESTICO WHILES, ARCHSTUDIO BOBEK JÁVORKA
Hlavný projektant: ARCHSTUDIO BOBEK JÁVORKA, združenie autorizovaných architektov

Hlavný zhotoviteľ: METROSTAV, a.s. Praha
Stavebníci: ORCO Development, s.r.o.

Investičné náklady: 28,2 mil. Eur
Stavebné náklady: 23,7 mil. Eur
Lehota výstavby: 05/2007-12/2008

Cena BYTOVÝ DOM ROKA 2009 vrátane rodinného domu udelená odbornou porotou za:

    • optimálne urbanistické riešenie, rešpektujúce podmienky lokality,
    • dispozično-prevádzkové a architektonické riešenie stavebného diela,
    • stavebno-konštrukčné riešenie a stavebno-remeselnú realizáciu stavby hlavným zhotoviteľom.

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela

Odkanalizovanie Malokarpatského regiónu,
KÚ Pezinok, Modra, Sv. Jur, Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová, Bratislava III
rekonštrukcia, novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Peter SLEZÁK
Hlavný projektant: HYDROCOOP, s.r.o.

Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a.s., SKANSKA BS, a.s., COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o., Vodohospodárske stavby, a.s., TUBAU Žilina, a.s.
Stavebníci: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stavebné náklady: 15,9 mil. Eur
Lehota výstavby: 04/2006-12/2008

Cena SKSI udelená odbornou porotou za:

– unikátne a komplexné riešenie stavby,
– vysokú kvalitu spracovania projektovej dokumentácie,
– vysokú kvalitu stavebnej realizácie hlavným zhotoviteľom,
– za zvýšenie kvality podzemných vôd v regióne.

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké N. Mesto,
úsek I: Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
novostavba
Hlavný projektant: GEOCONSULT, s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Strážov, DOPRASTAV, a.s. – líder združenia, VÁHOSTAV SK, a.s., STRABAG, s.r.o.
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Stavebné náklady: 174,9 mil. Eur
Lehota výstavby: 10/2005-05/2008

Cena ministra výstavba a regionálneho rozvoja SR udelená odbornou porotou za:

    • originalitu technologického a technického riešenia, aplikáciu moderných technológií,
    • vysokú kvalitu realizácie diela v náročných podmienkach plnej prevádzky jestvujúcich komunikácií,
    • vysoko kalitné projektové riešenie inžinierskej stavby – vysoká seizmická bezpečnosť.

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Administratívne centrum Petržalka, Bratislava – Petržalka,
novostavba
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol CITOVICKÝ, Ing. arch. Simona CANDRÁKOVÁ
Hlavný projektant: CITYPROJEKT, s.r.o.

Hlavný zhotoviteľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Stavebníci: IDO Group, a.s., PUKMP, s.r.o.

Stavebné náklady: 14,9 mil. Eur
Lehota výstavby: 00/2007-01/2009

Cena udelená odbornou porotou za:
– originalitu technologického a technického riešenia, aplikáciu moderných technológií,
– vysokú kvalitu realizácie diela v náročných podmienkach okolitej zástavby,
– vysoko kvalitné projektové riešenie stavby,
– vysoká energetická efektivita stavby.

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe

Hotel Yasmin, Košice
novostavba
Autori architektonického riešenia: Mgr. art. Barbora ŠKORPILOVÁ, Mgr. art. Jan NEDVĚD
Hlavný projektant: adf, s.r.o.

Hlavný zhotoviteľ: PSJ HYDROTRANZIT, a.s.
Stavebník: PROMENÁDA, a.s.

Investičné náklady: 20,5 mil. Eur
Stavebné náklady: 12,4 mil. Eur
Lehota výstavby: 07/2007-02/2009
Cena udelená odbornou porotou za:

  • optimálne zladenie architektonickej koncepcie s technickými požiadavkami za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja,
  • uplatnenie najnovších progresívnych stavebných materiálov a technológií pri realizácii stavebného diela,
  • aplikáciu prevažne prírodných recyklovateľných materiálov pri návrhu a realizácii stavebného diela,
  • vhodné zladenie náročného architektonicko-konštrukčného riešenia a ekologického hľadiska s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV za komplexne progresívne riešenie architektonického diela

GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS, Štrbské pleso
rekonštrukcia
Autori architektonického riešenia: Dipl. Ing. arch. Akad. Arch. Peter ČERNO, Dipl. Ing. arch. Martin ČERNO,  Dipl. Ing. arch. Gianfranco MAIO
Hlavný projektant: GFI, a.s.

Hlavný zhotoviteľ: SEMOS, s.r.o.
Stavebník: Štrbské Pleso, a.s.

Investičné náklady: 48,6 mil. Eur
Stavebné náklady: 29,6 mil. Eur
Lehota výstavby: 09/2005-04/2009
Cena Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. udelená odbornou porotou za:

  • nasledovaniahodný a príkladný počin na poli záchrany a revitalizácie kultúrneho dedičstva,
  • príkladné prepojenie interiéru a exteriéru,
  • zľadenie historickej budovy s dobovým interiérom,
  • návrh kvalitných materiálov, mobiliáru, dekorácie a iluminácie realizovanej stavby.

Cena verejnosti

Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti uskutočnenom na známom portáli www.zoznam.sk.

GRAND HOTEL KEMPINSKI HIGH TATRAS, Štrbské pleso
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Dipl. Ing. arch. Akad. Arch. Peter ČERNO, Dipl. Ing. arch. Martin ČERNO,  Dipl. Ing. arch. Gianfranco MAIO
Hlavný projektant: GFI, a.s.

Hlavný zhotoviteľ: SEMOS, s.r.o.
Stavebník: Štrbské Pleso, a.s.

Investičné náklady: 48,6 mil. Eur
Stavebné náklady: 29,6 mil. Eur
Lehota výstavby: 09/2005-04/2009