Stone Gallery
Novostavba, Ždiar

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miloslav Dulík – autor, Ing. Štefan Zoričák – spoluautor
Projektant architektonickej časti: OSA & partners, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Miroslav Mačičák
Hlavný zhotoviteľ: TECHNOMOL BUILD s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Jurčišin
Stavebník, developer:              Ing. Štefan Zoričák
Dozorná činnosť: Ing. Ján Jurčišin
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0, 4 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2015 – 07/2019
Fotografie Ing. arch. Miloslav Dulík

Stavba sa nachádza v intraviláne obce Ždiar v tesnej blízkosti miestnej komunikácie na svahovitom pozemku zvažujúcom sa zo severu smerom na juh. Celkový architektonický výraz stavby je navrhnutý s veľkým dôrazom na prevládajúce pohľady v priestore a preberá na seba kompozíciu panorámy vrcholov Belianských Tatier. Tieto „lomenice vrcholov“ sa dostávajú do hlavnej hmoty objektu a v celkovom pohľadovom výraze v pozadí s panorámou Tatier tak stavba svojím hmotovým riešením pôsobí nenásilne a kompozične čisto. Architektúra objektu preberá na seba jednoduchosť kompozície fasád pôvodných Ždiarských domov, hospodárskych stavieb ako aj ich farebnú danosť vo forme modrej,  červenej farby a prírodnej farebnosti dreva.

Objekt je navrhnutý v modernom hmotovom výraze s fasádou, ktorá hľadá inšpiráciu v pôvodných stavbách. Fasáda je navrhnutá s dreveným obložením s priznanými škárami, kde sa objavujú pôvodné modré línie avšak v novom výraze. Tieto línie sú doplnené červeným lemom okolo okien a v tomto vzájomnom doplnení sa vytvára motív, ktorý má poukázať na charakteristický výraz obce tvorený dobovými fasádami Ždiarských domov.

Hmotové riešenie architektúry zohľadňuje aj vnútornú funkčnosť dispozície, ktorá je delená po podlažiach na výstavný priestor, občerstvenie, relax. Výstavná časť objektu sa nachádza na čiastočne zapustenom podlaží, ktorá je materiálovo a farebne riešená monochrómne. Tento priestor je tvorený železobetónovými stenami a stropmi bez stavebných otvorov a v celkovom ponímaní architektonickej hmoty z exteriéru tvorí približne jednu pätinu celkovej hmoty stavby / sokel pri dobovom dome/ . Ďalšie podlažie je tvorené drevenými stavebnými konštrukciami, ktoré vytvárajú zvyšnú časť architektonickej hmoty a zároveň tvoria obvodový plášť a strešnú konštrukciu stavby. Toto materiálové a konštrukčné riešenie vo forme drevených lepených plnostenných nosníkov a prekladov má poukázať na pôvodné drevené trámové a zrubové konštrukcie na pôvodných stavbách.

Konštrukcia objektu je navrhnutá s dôrazom na danosti pozemku, architektonické riešenie stavby a históriu minulého stavebného prostredia. Objekt je delený na dve konštrukčné časti, ktoré sa líšia svojou konštrukciou, statikou a materiálom. Spodná stavba je navrhnutá zo železobetónovej konštrukcie obvodových stien a stropov, vrchná stavba je navrhnutá z drevených konštrukcií vo forme lepených drevených plnostenných nosníkov v kombinácii s lokálnymi ľahkými oceľovými konštrukciami, ktoré preklenujú veľké rozpony. Drevené konštrukcie tvoria značnú časť stavby a sú aj hlavným architektonickým prvkom interiéru, kde sa poukazuje na materiálové a konštrukčné riešenie jednotlivých detailov. Drevené konštrukcie tvoria obvodové steny, stropy vo forme veľkorozponových trámov a strešný plášť. Na stavbe boli použité klasické stavebné technológie odlievaných železobetónových stien, montovaných drevených konštrukcií v kombinácii s doplnkovými oceľovými nosnými prvkami, ktoré sú vzájomne medzi sebou kotvené kĺbovými a pevnými spojmi.

Výplne stavebných otvorov objektu sú riešené veľkými presklennými stenami, ktoré sú umiestnené na štítových stenách. Tieto presklenné steny umocňujú vizuálne pohľady na okolité prostredie. Všetky konštrukčné časti stavby sú po tvorené z materiálov prislúchajúcich tomuto prostrediu ale v novodobom výraze.

Fasáda objektu je tvorená drevenými obkladovými konštrukciami, hliníkovými konštrukciami stavebných otvorov s výplňou izolačných skiel, hliníkovou konštrukciou strešného plášťa vo forme valcovaného plechu.

Vnútorné priečky sú s povrchovou úpravou klasických vápenno-cementových omietok, drevených obkladov a presklenných deliacich stien. Podlahy sú liate polyuretánové, stropy drevené a železobetónové.

Návrh objektu interpretuje význam priestoru v danej lokalite do novej definície funkčnosti a tvarového riešenia architektúry. Zachytáva priestorové, tvarové a komunikačné vzťahy s okolím a adaptuje ich do návrhu objektu s dôrazom na históriu prostredia a tvaroslovné prvky tejto pôvodnej dobovej architektúry obce Ždiar. Architektúra objektu vytvorená pre STONE GALLERY s priestorom, ktorý má charakter a hmotou stavby v mierke lokality s poéziou pre ľudí, ktorí ju budú navštevovať.