ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Stoličný, Ing. arch. Lucia Véghová – REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant architektonickej časti: REDE – PROJECT s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Michal Bariš – STAT-KON s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Kollár
Stavebník, developer:              ZKW Slovakia s. r. o.
Dozorná činnosť: ZKW Slovakia s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 34, 6 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2018 – 07/2019
Fotografie Branislav Holík

Hlavný účel rozšírenia a výstavby výrobného areálu ZKW Krušovce areálu spočíval v poskytnutí výrobno-montážnych a skladovacích priestorov ako aj administratívno-sociálnom zázemí a vo vytvorení technického prostredia vysokej kvality pre high-tech výrobu svetlometov pre automobilový priemysel. Súčasťou stavby sú úpravy bezprostredného okolia spočívajúce vo výstavbe spevnených plôch určených pre vnútro areálovú komunikáciu, pre parkovanie osobných áut zamestnancov a vybudovanie infraštruktúry slúžiacej novej stavbe. Výstavba nových výrobných priestorov spočíva v rozšírení existujúcej dostavby, v rekonštrukčných stavebných úpravách na pôvodnom objekte a vo vybudovaní výrobno-skladovej haly a novej samostatne stojacej haly.

Architektonické riešenie vychádza z princípu harmónie, ktorého architektonickým krédom je: hmotová proporčnosť, priestorová čitateľnosť, štrukturálna a farebná harmónia. Hlavný výrobno-skladový objekt je riešený ako priemyselná stavba. Architektonicky sa jedná o jednoduchý halový výrobno-skladový objekt, postavený v zmysle posledných platných európskych predpisov o ekológií (ECODESIGN), charakteristický veľkými kovovými fasádnymi plochami vo farbe pôvodnej haly, striebornej s modrým pásom. Presvetlenie haly je zabezpečené strešnými svetlíkmi.

Celková úžitková plocha haly je rozdelená na niekoľko funkčných celkov. Vstrekolisy ako hlavné výrobné stroje sú umiestnené vo dvoch moduloch haly a na presun foriem sú osadené aj mostové žeriavy. Objekt priamo nadväzuje na jestvujúce objekty výrobných hál, lisovňa a lakovňa, čo umožňuje priame prepojenie výrobných priestorov cez požiarne uzávery. V montážnej hale sú umiestnené sklady dielov, lakovňa  a montážne pracoviská. Dispozíciu dokonale dopĺňa vstavok, administratívna časť s dvomi veľkými open-space kanceláriami, kancelária logistiky, meeting pointy, copy pointy, čajové kuchynky a relax zóny. Blok je doplnený výdajňou stravy s jedálňou.

Na 2.NP je umiestnené školiace stredisko pre školenie učňov a zamestnancov. Vstavok je prepojený s prízemím 2 vertikálnymi komunikačnými jadrami s osobnými výťahmi a únikovými schodiskami. Okrem osobných výťahov sú pre potreby výdajne osadené aj nákladné výťahy pre dopravu jedál. Prepojenie vstavku na vonkajšie parkovacie plochy zamestnancov je pomocou nekrytej exteriérovej lávky, ktorá umožňuje zamestnancom prechod z parkoviska priamo do priestoru šatní. Vo vertikálnom, jadre sú osadené aj kancelárie osobného oddelenia, strážnej služby a na prízemí ambulancia obvodného lekára so zázemím. V rámci výstavby areálu sa zrealizovala aj výstavba 6 ks síl, ktoré sú umiestnené na  mierne vyvýšenom betónovom základe. V okolí objektu sú oporné múry na preklenutie výškových rozdielov terénu a okolitých komunikácií.

V existujúcej dostavbe po rekonštrukcii sú umiestnené 4 transformátorové bloky, rozvodňa VN, NN, sklad, dielne údržby, priestor na nabíjanie vozíkov a komunikačný priestor, ktorý slúži aj na prepojenie haly s novo-navrhovanou halou pomocou dopravníka. Na 2. NP je vytvorený priestor pre umiestnenie technologických zariadení, slúžiacich na rekuperáciu a distribúciu tepla, kompresorová stanica s vybavením a  otvorená terasa s demontovateľnou fasádou, ktorá v prípade potreby umožní ľahšiu manipuláciu pri vkladaní a údržbe technologických zariadení.

Samostatne stojaca hala slúži na kompletizáciu a skladovanie svietidiel, ktoré sa vyrobia v existujúcom závode a pomocou nakupovaných dielcov do konečného výrobku. Na prízemí, vo vstavkoch sa nachádzajú sociálne priestory pre pracovníkov, technické priestory kompresorov a technologického zázemia vykurovania, priestory zázemia výdajne jedál s výťahmi, kancelárie logistiky so zázemím, rôzne technologické priestory ako sú rozvodne, trafostanice, sklady chemikálií a pod. Na vertikálne prepojenie prízemia výrobných priestorov a 2.NP slúžia dve nové komunikačné jadrá so schodišťami a osobným výťahom umiestnené v rámci dispozície na JV fasáde. Na 2.NP  sa nachádza administratívno-sociálny vstavok, v rámci ktorého sú šatne a sociálne priestory pre zamestnancov, výdajňa jedál s kantínou, kancelárske priestory pre technikov a školiace priestory.

V rámci výstavby bolo vybudované nové parkovisko osobných áut, ktoré nadviazalo na parkovisko navrhnuté v rámci predchádzajúcej výstavby, priamo rozšírením o ďalších 152 parkovacích miest. Súčasťou stavby sú nové areálové komunikácie, dopravné napojenie na cestu a verejný chodník pozdĺž cesty.

Z dôvodu krátkej doby výstavby a výroby boli použité prefabrikované konštrukcie vyrobené v závode PREFA Sereď. Pri realizácií projektu sa vychádzalo z noriem ECODESIGN. Tie sa aplikovali pri zateplení objektu ako aj pri návrhu vzduchotechnických zariadení nakoľko výroba svietidiel má veľa výrobných zariadení, ktoré produkujú teplo. Toto teplo sa ochladzuje vodou alebo vzduchovými výmenníkmi. Dané teplo je akumulované do vody. Takto zohriatá voda slúži na kompletné vykurovanie všetkých priestorov. Pod priemyselnými podlahami je podlahové vykurovanie. Táto koncepcia garantuje teplo generované vyhriatou betónovou podlahou až 15 dní, napr. počas sviatkov kedy výroba stojí. Hala má osvetlenie LED svietidlami. Všetok vzduch je zbieraný do strešných VZT jednotiek s veľkou účinnosťou výmenníkov. Tieto opatrenia rezultovali do získania energetického certifikátu A0.

Dažďová voda, v celom objeme zostáva v rámci areálu zadržaná. Parkovisko je vybudované ako ekologické, bez kanalizácie a lapača oleja. Voda prechádza cez drenážnu dlažbu do spodných retenčných vrstiev parkoviska a prechádza cez geotextíliu, ktorá dokáže zadržať prípadné olejové substancie. Retenčná vrstva je tvorená zhutneným kamenivom. Ostatné vody zo spevnených plôch pre nákladnú dopravu prechádzajú kanalizáciou cez lapače oleja do retenčného jazierka, ktoré má na svojom dne drenážny vrt.

Vďaka kvalitnému návrhu, rozumnému investorovi a šikovnému tímu technikov pod vedením ambiciózneho stavbyvedúceho sa podarilo realizovať stavby za 12 mesiacov. Na výstavbe sa podieľalo 250 pracovníkov, premiestnilo sa 100 000 m3 zeminy a objem zabudovaného betónu bol 16 000 m3. Výnimočnosť stavby podčiarkuje skutočnosť, že stavba disponuje energetickým certifikátom A0, čo je pri priemyselných stavbách skôr výnimka ako pravidlo. Pre podporu a optimalizáciu všetkých procesov bol zavedený systém LEAN Construction, ktorý vo veľkej miere pomohol optimalizovať nasadenie materiálových a ľudských zdrojov.