Bezručova Office and Residence
Rekonštrukcia, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Dušan Dinaj, RULES s. r. o., Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Peter Gajdiarik, Ing. arch. Ľubica Balogová
Projektant architektonickej časti: ADM design, s. r. o. Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Peter Gajdiarik, SOKO id s. r. o. Ing. arch. Ľubica Balogová
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. arch. Dušan Dinaj, Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Peter Gajdiarik, Ing. Milan Naď
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Katarína Kantorová
Stavebník, developer:              Bezručová Invest, s. r. o.
Dozorná činnosť: ENG2 SR spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 47, 9 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2016 – 09/2019
Fotografie Martin Viazanko

Objekty Bezručova 3 a 5 tvoria jednotný hmotovo – kompozičný celok vymedzený ulicami Bezručova, Gajova, Lomonosovova a Dobrovičova. Obe budovy sú národnou kultúrnou pamiatkou a predstavujú jeden z najvydarenejších príkladov modernej funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Dielo architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna bolo navrhnuté a zrealizované s použitím najmodernejších konštrukcií a materiálov svojej doby.

Budova Bezručova 3 bola postavená v rokoch 1931-1932 ako Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov a spolu s neskôr dobudovanou budovou Bezručova 5  bola od roku 1939 sídlom Okresnej sociálnej poisťovne a neskôr aj známej nemocnice s poliklinikou na Bezručovej ulici. Ako jedno z najlepších zdravotníckych zariadení v meste slúžila budova až do roku 2005, následne v roku 2008 ju do vlastníctva získal súkromný investor a od roku 2016 prechádzal objekt citlivou rekonštrukciou, v rámci ktorej sa kládol dôraz na zachovanie a obnovu vybraných architektonických prvkov hlavne na fasádach objektu, ale aj v rozsahu dominantných prvkov interiéru, ktorými sú primárne vstupné priestory a schodiská objektov, ktoré objektom dodávajú jedinečný a charakteristický vzhľad.

V rámci rekonštrukcie objektu Bezručova 3 došlo k odstráneniu nepôvodnej nadstavby so šikmou strechou objektu Bezručova 3, dobudovanej v neskorších obdobiach počas využívania budovy. Asanovaná časť bola nahradená novou nadstavbou s ustúpenými podlažiami tak, aby jej tvarové a materiálové riešenie vizuálne tvorilo kontrastnú líniu medzi novou a pôvodnou časťou objektu. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj odstránenie značnej časti objektu Bezručova 3 za účelom vybudovania podzemných garáží pod Lomonosovovou ulicou a následne opätovná dostavba odstránenej časti do pôvodného tvaru objektu.

Funkčnú náplň objektu Bezručova 3 tvorí primárne funkcia pre bývanie a apartmánové bývanie, situovaná na prvom až šiestom nadzemnom podlaží, doplnená o občiansku vybavenosť so zdravotníckou funkciou a kancelárske priestory. Každý byt a apartmánový byt má vlastnú loggiu alebo terasu s možnosť prirodzeného osvetlenia a vetranie aj do priestoru dvoch átrií, do ktorých majú prevažne orientované priestory kuchýň a kúpeľní. Väčšie z átrií, nachádzajúce sa v strede objektu je navrhnuté ako plocha so zeleňou a je prístupné pre obyvateľov a návštevníkov budovy. Funkčné celky budovy sú vzájomne prepojené novovybudovanou podzemnou garážou, ktorá je štvorpodlažná a pozostáva z dvoch častí: menšej pod objektom, v ktorej sú umiestnené rampy komunikácie, garážové boxy, parkovacie stojiská, pivničné kobky a technické zázemie objektu a z väčšej pod Lomonosovovou ulicou.

Objekt Bezručova 5 si zachoval svoj pôvodný tvar a hmotu a v rámci rekonštrukcie došlo k jeho celkovej obnove s dôrazom na zachovanie hlavných výrazových prvkov fasády k jeho priamemu prepojeniu so susediacim objektom Bezručova 3. Samostatnou kapitolou rekonštrukcie sa stala obnova centrálneho priestoru vstupnej haly do jej pôvodného stavu zachytenému na archívnych záznamoch a fotografiách.  Funkčnú náplň objektu tvorí primárne funkcia pre bývanie a apartmánové bývanie umiestnené na piatom až deviatom nadzemnom podlaží doplnená o občiansku vybavenosť s funkciou služby a kancelárske priestory situované na podlažiach, ktoré priamo nadväzujú na otvorený priestor centrálnej haly a zdravotníckou funkciou situovanou v podzemí objektu. V podzemí sú umiestnené technické priestory, sklady, pivnice a zázemie kotolne a strojovne VZT.

Pôvodný objekt bol založený ma monolitických železobetónových pilótach na ktorých boli zrealizované základové pásy. Nosný systém bol riešený ako monolitický železobetónový skelet s dvomi ramenami, z ktorých každé je riešené ako dvojtrakt s pozdĺžnym nosným systémom. Nosné monolitické stĺpy prenášajú masívne prievlaky, na ktorých je uložený rebierkový strop. Obvodový plášť je tvorený pôvodným murivom s novým kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny.

Výstavba nového objektu v strednej časti objektu Bezručova 3 bola realizovaná v otvorenej jame lichobežníkového pôdorysu a hĺbkou do 20,0 m. Stavebná jama bola realizovaná pomocou podzemných pažiacich ŽB stien, tzv. Milánskych stien, kotvených do neogénneho podložia, ktoré tvoria aj obvodové steny podzemnej časti objektu a pozemnej garáže. Prepojovacia chodba pod pôvodným objektom medzi starou a novou časťou B3 sa zrealizovala pomocou pažiacich mikropilót, ktoré podchytávajú jestvujúci objekt. Nový objekt a podzemná garáž sú založené na základovej doske z vodostavebného betónu. Nosnú konštrukciu tvoria ŽB steny a stĺpy. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové stropné dosky, prievlaky a vence dopĺňajúce železobetónové stĺpy a steny. Nová nadstavba bola navrhnutá z monolitických železobetónových stĺpov a stien spriahnutých s  pôvodným skeletom. Na štvrtom nadzemnom podlaží bolo potrebné zabezpečiť stuženie objektu vložením nových monolitických ŽB stien medzi pôvodné stĺpy ktoré prenášajú zaťaženie do nižších podlaží.

V rámci rekonštrukcie boli k existujúcim schodiskám dobudované vertikálne komunikačné jadrá s výťahmi a jadrami vzduchotechniky. Prekrytie átria nad bolo riešené novým svetlíkom, ktorý chráni obnovenú konštrukciu sklobetónového stropu. Obvodový plášť je tvorený s časti pôvodným murivom s novým kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny.

Po rekonštrukcii sa objekt na Bezručovej ulici zmenili na objekt s prevažne funkciou na bývanie, čiastočne administratívu, obchod a  zdravotníckou funkciou. projekt Projekt sa síce stretol s počas realizácie s kritikou verejnosti najmä z dôvodu zbúrania časti objektu Bezručova 3. Stavebník však rešpektoval prísne nariadenia pamiatkového úradu a vrátil objekty do stavu najviac sa podobajúcemu pôvodnej situácii. Rekonštrukcia bola náročná jednak z pohľadu repasovania interiérových prvkov, interiérových presklených stien, pôvodných terazzových podláh a kamenných schodísk, obkladov a dlažieb, zábradlí, repliky svietidiel a povrchov stien ale aj z pohľadu podchytávania a zosilňovania pôvodných nosných konštrukcií objektov a zabezpečenia stavebnej jamy pre podzemné garáže, ktorá bola realizovaná technológiou Milánskych stien. Náročná bola aj realizácia remeselnej obnovy zdobenej fasády a kamenných sôch objektu Bezručova 3.