Bory bývanie 1
Novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Paško, Ing. arch. Zuzana Zacharová
Projektant architektonickej časti: ADOM . M STUDIO s. r. o. – Ing. arch. Matúš Podskalický
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: ADOM . M STUDIO s. r. o. – Ing. Martin Šafránek, Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Ing. Juraj Prokipčák
Hlavný zhotoviteľ: MONIERS GROUP spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Štefanica
Stavebník, developer:              Penta Real Estate s. r. o.
Dozorná činnosť: ProClienta Group, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 30, 0 mil. EUR
Doba výstavby: 01/2017 – 03/2019
Fotografie Ing. arch. Martin Paško

Bory bývanie 1 je pilotný projekt novej mestskej obytnej štvrte, ktorý má za cieľ vytvoriť kvalitné a zdravé prostredie pre plnohodnotný súkromný i verejný život jeho obyvateľov. Urbanistický koncept je založený na jednoduchej lineárnej kompozícii 10-tich bytových domov vytvárajúcich medzi sebou centrálny zelený vnútroblok pre umiestnenie mestského parku a voľno-časových aktivít obyvateľov a návštevníkov zóny. Výškovo je rozdelený do dvoch úrovní. Prvá je úroveň dopravných komunikácií a suterénnych garážových priestorov, ktorá plne rešpektuje výškovú niveletu okolitých komunikácií a terénu. Podľa nej sú aj výškovo osadené jednotlivé objekty. Druhá je úroveň zelene, peších komunikácií a zeleného vnútrobloku, ktoré vytvárajú zelenú plochu v rôznych výškach rešpektujúcu hlavné vstupy do bytových domov, výškovú úroveň vnútrobloku a sú chodníkmi alebo rampami, resp. vyrovnávacími schodmi napojené na úroveň parkovacích miest. Navrhované riešenie vytvára v celom riešenom území atraktívny výškovo pulzujúci zelený mestský park so stromami. Centrálny priestor vnútrobloku s parkovou úpravou zelene, s možnosťou posedenia a aj samotné prestrešené vchody do domov s lavičkami výrazne prispejú k vytvoreniu pozitívnej atmosféry v riešenom obytnom súbore.

Architektúra bytových domov má spoločné čisté tvaroslovné znaky aj formy a je koncipovaná so zámerom vytvorenia harmonického pocitu bývania vo vzájomnej hmotovo-priestorovej súvislosti a funkčných požiadaviek na zdravé bývanie a ekonomiku výstavby. Atribút zdravého a ekonomického bývania sa odzrkadľuje aj v použití kvalitných konštrukcií a prírodných stavebných materiálov. Navrhované riešenie ponúka i atraktívne terasové oddychové priestory s možnosťou flexibilného zatienenia slnkom exponovaných fasád, zároveň však dbá na ekonomiku a ekológiu výstavby a budúcej prevádzky.

Projekt poskytuje bývanie v 5 a 6 podlažných bytových domoch s celkovým počtom 300 bytových jednotiek, s počtom parkovacích miest 277 v exteriéri a 141 v podzemných podlažiach. Obytné domy ponúkajú bývanie v jedno- až štvorizbových bytových jednotkách so štandardnou vybavenosťou s celkovou výmerou podlahovej plochy 26 130 m2 (podľa metodiky EIA).

Bytové domy sú zrealizované hlavne z tradičných materiálov, s použitím tradičných technológií. Základová železobetónová doska na stabilizovanom podklade nesie železobetónové steny a stĺpy podzemného podlažia slúžiaceho hlavne k parkovaniu. Prvé nadzemné podlažie vybudované prevažne zo železobetónu a z keramického muriva, tvorí základ pre nasledujúce podlažia, ktoré sú v prevažnej miere murované. Stropné doskové konštrukcie a výťahové šachty sú monolitické železobetónové, schodiská sú prefabrikované železobetónové.

Povrchové úpravy vnútorných priestorov bytov a schodísk sú tvorené vápenno-sadrovými omietkami bielej farby. Kúpeľne a WC majú keramický obklad. Fasády sú zhotovené ako kontaktný zatepľovací systém izolačných dosiek z minerálnej vlny hrúbky 200 mm až 250 mm opatrený silikátovou omietkou bielej farby. Okná sú plastové 5 komorové antracitovej farby zo strany exteriéru a bielej farby zo strany interiéru, s izolačným akustickým trojsklom. Každý bytový dom má vlastné teplovodné solárne riešenie umiestnené na streche domu slúžiace k príprave teplej vody. Bytové domy spĺňajú energetické kritéria triedy A1 (primárna potreba energie).

Nová mestská štvrť lokalizovaná v tesnej blízkosti lesov Malých Karpát poskytne kompletnú občiansku vybavenosť, široké možnosti trávenia času a príjemné verejné priestory. Projekt Bory bývanie je súčasťou štvrte, ktorá vytvorí mesto v meste.