Hrebienok Resort II
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti: IP – Poprad, s. r. o., Poprad – Ing. Igor Piatnica
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PCstatik, s. r. o. Poprad – Ing. Jaroslav Cuník
Hlavný zhotoviteľ: Hrebienok Resort, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Martančík
Stavebník, developer:              Hrebienok Resort, s. r. o.
Dozorná činnosť: CPMP s. r. o.
Stavebné náklady (bez DPH): 12, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 06/2017 – 06/2019
Fotografie Ján Jasenský

Objekt je umiestnený oproti prvému, „staršiemu“ z dvojice objektov Hrebienok resort. V priamom kontakte s objektom na jeho východnej strane boli povolené stavby štyroch menších objektov, ktoré priestor medzi hotelom Grand a Hrebienok Resortom II neprimerane prehustili. Vzhľadom na nemožnosť zmeniť polohu a veľkosť blokov projektu bola prijatá myšlienka vytvorenia úzkej horskej uličky medzi objektom Hrebienok Resort II a týmito 4 menšími objektami. Pre dosiahnutie väčšej dynamiky tohto priestoru bol parter Hrebienok Resortu zatlačený dovnútra stavby a na každej jeho úrovni vo väzbe na rôznym smerom stúpajúci chodník sú riešené obchodné prevádzky s rôzne veľkými terasami – zväčša krytými vyššími podlažiami stavby. Človeku prechádzajúcemu uličkou sa postupne otvárajú nové a nové ustúpené priestory s navzájom odlišnými parametrami, veľkosťou, svetelnými podmienkami a pod. Pre vytvorenie obojstranne aktívnej uličky boli iniciované aj zmeny dispozícií menších objektov, kde sa v každom z nich bude otvárať vstup do prevádzky aj zo strany novej uličky. Ulička je doplnená intenzívnymi sadovými úpravami, intímnym nízkym osvetlením. Pri pohľade z južnej strany stále zostáva voľný výhľad na Slavkovský štít. Pre dosiahnutie tohto výsledku bola prepojovacia hmota medzi hlavnými blokmi na severnej strane znížená o jedno podlažie a ukončená bez výraznej strechy terasovými plochami pre priľahlé apartmány.

Architektonický návrh vychádzal z potreby vizuálne rozbiť veľký objem stavby na menšie prepojené celky. Z tohto dôvodu bol vypustený stred hmoty južnej fasády a na základnej dvojpodlažnej podstave boli vytvorené dva pozdĺžne bloky orientované severo-južne, prepojené nižším spojovacím traktom na severnej strane. Umiestnením hmôt do tvaru U vzniklo vnútorné átrium otvárajúce sa výhľadom smerom do doliny. Pozdĺžne bloky sú na severnej a južnej strane akcentované štítovými fasádami so symetrickou kompozíciou výraznejších tvaroslovných prvkov, napr. aj kamenných obkladov.

Pomerne strmý spád terénu spôsobuje, že kým zo severnej strany pôsobí objekt ako relatívne nízky vzhľadom na dĺžku severnej fasády, z južnej strany sú viditeľné aj podzemné podlažia, a hmota stavby je z tejto strany pomerne mohutná. Aby tento južný pohľad nepôsobil prehnane mohutne, pozdĺžne bloky  sú vysunuté pred základnú úroveň južnej fasády a ich parter je naopak zasunutý dovnútra.

Na fasádach sa uplatňujú vo veľkom rozsahu drevo, kamenný obklad a veľké plochy okien; a omietka ako základná, veľmi striedma farebnosť plôch. Dlhšie fasády hlavných blokov z východnej a západnej strany sú prerušené ustúpením v strednej časti dĺžky. Hlavným akcentom na fasádach sú zvislé, z pohľadovej strany šikmé, mohutné, drevom obložené piliere, ktoré akoby boli jedinými podperami veľkej, výrazne presahujúcej strechy. Piliere sú vždy v centrálnej polohe každej samostatnej časti fasády. Tvoria základnú kostru kompozície. Sú doplnené aj na dlhých fasádach na východnej a západnej strane.

V parteri objektu je po celom jeho obvode umiestnená občianska vybavenosť. Na južnej strane sa pred objektom otvára väčšia trávnatá plocha pre vonkajšie aktivity detí. Dopravný prístup je z komunikácie nachádzajúcej sa medzi objektami. Parkovanie pre objekt je umiestnené na teréne z jeho severnej aj južnej strany, prevažná väčšina z 129 parkovacích miest je ale umiestnená v objekte v jeho podzemných podlažiach. Parkovacie miesta sú adresne priradené ku každému apartmánu.

Veľká časť zo 138 apartmánov je otvorená do átria, v ktorom prebieha počas dňa zaujímavá zmena svetelných pomerov pri postupnom prechode slnka z východu na západ. V átriu sa uplatňuje pomerne výrazný prvok zelene, ktorý prispieva k pozitívnemu vnemu z tohto priestoru. Prirodzeným centrom v tomto priestore je vonkajší bazén s napnutou vodnou hladinou, ktorý je zapustený do nižšieho podlažia a jeho vodná plocha je v úrovni spevnených plôch átria. Vodná plocha a svetlá v bazéne a okolo neho zohrávajú veľmi výraznú úlohu pri večernom osvetlení objektu.

Základnú nosnú konštrukciu tvorí monolitický železobetónový skelet s modulovou osnovou so stĺpmi rozmerov s bezprievlakovými monolitickými železobetónovými stropnými doskami, založený na prefabrikovaných železobetónových zatĺkaných ihlanových pilótach. Počet a dĺžky pilót reflektujú rozdielnu skladbu podložia. Nosnú konštrukciu dopĺňajú monolitické železobetónové schodiská, balkóny, lodžie a stužujúce steny. Monolitické železobetónové steny sú aj v styku s terénom v podzemných podlažiach. Nosná konštrukciou strechy v tvare obráteného sedla nad hlavnými blokmi je tvorená monolitickou železobetónovou doskou.

Výplňové obvodové murivo hrúbky 300 mm je murované z tehál Porotherm Profi a je zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom z minerálnej vlny hrúbky 200 mm. Medziapartmánové priečky sú murované zo zvukoizolačných tehál Porotherm AKU 25. Priečky sú murované z tehál Porotherm hrúbky 100 mm resp. 150 mm.

Strecha nad hlavnými blokmi je  riešená ako plochá s vnútornými dažďovými odpadmi, je tvarovaná výraznejšie, so sklonom 5° smerom k strednej pozdĺžnej osi bloku. Strecha nad prvým podzemným podlažím v átriu a strecha nad prepojovacím severným traktom sú riešené ako extenzívna zelená strecha. Hlavným hydroizolačným systémom strešného plášťa je systém strešnej fóliovej krytiny.

Okná a presklené steny v parteri objektu sú drevohliníkové s izolačným trojsklom. Vnútorné omietky sú sadrové. Podlahy a obklady sú riešené v nadštandardnom prevedení, miestami aj s použitím prírodného kameňa.

Vykurovanie a príprav TUV je zabezpečené z hlavného vykurovacieho rozvodu s napojením na jednotlivé etážové výmenníkové stanice. Apartmánová výmenníková stanica je osadená regulátorom diferenčného tlaku, ultrazvukovým meračom tepla, vodomerom a týždenným priestorovým termostatom. V objekte je riešené vykurovanie radiátorovými vykurovacími telesami, podľa požiadaviek majiteľov priestorov aj vykurovanie podlahovými konvektormi resp. podlahové vykurovanie. Centrálna kotolňa s dvojicou plynových stacionárnych kondenzačných kotlov je situovaná v prvom podzemnom podlaží.

Novovzniknutý objekt zmysluplne zapadol do celkového kontextu lokality, vytvoril logickú protistranu objektu Hrebienok Resort I. Objekt napriek súčasnému tvarosloviu spĺňa charakteristiky horského ubytovacieho zariadenia. Projektová príprava stavby bola precízna, vrátane podrobných detailov konštrukcií. Realizácia stavby bola perfektne pripravená, vďaka výbornému vedeniu stavby a koordinácii prác subdodávateľov bola realizácia bezproblémová a kvalitná. Jednotlivé stavebné procesy boli napriek mimoriadne rýchlemu procesu výstavby realizované v správnych technologických podmienkach.