Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
Rekonštrukcia komunikácií

Autori architektonického riešenia: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, Ing. arch. Peter Derevenec
Projektant architektonickej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT,
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Vojtech Krumpolec, AŽ PROJEKT, 1004 AA
Hlavný zhotoviteľ: Cesty Nitra, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Velický
Stavebník, developer:              Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Ondrej Danada – i. p. a.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 0, 7 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2018 – 09/2019
Fotografie Peter Letko

Územie, na ktorom sa nachádza stavba je súčasťou územia Veľkej Moravy, ktorá bola prvým štátnym útvarom Slovanov. Pamiatky Veľkej Moravy, Slovanské hradisko v Mikulčiciach a kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, sú výnimočným svedectvom o kultúre Veľkomoravskej ríše. Úroveň vtedajšieho staviteľstva dokladá práve kostol sv. Margity Antiochijskej, ležiaci na slovenskej strane, ktorý je jedinou doteraz identifikovanou zachovanou stavbou Veľkomoravskej ríše. Na slovenskej strane bolo územie vyhlásené za pamiatkovú zónu a v súčasnosti je v procese prípravy návrh na zápis Mikulčicko – kopčianska aglomerácie do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Stavba je situovaná severne až severozápadne od obce Kopčany a riešila rekonštrukciu a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu a výstavbu lávky cez Tvrdonický kanál. Stavba pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť vedie od hrádze pri rieke Morave neďaleko prístaviska Kopčany po lávku cez Tvrdonický kanál, má povrch spevnený a slúži ako cyklistická a pešia komunikácia. Časť s názvom Veľkomoravská cesta vedie od lávky cez Tvrdonický kanál po koniec úseku. Komunikácia má povrch z nestmeleného materíálu a slúži výlučne pre peších. Časť Baroková cesta vedie od kačenárne po Veľkomoravskú cestu, na ktorú sa napája jej ďalší úsek. Komunikácia je viacúčelová s povrchom z nestmeleného materiálu a slúži pre peších, cyklistov a dopravnú obsluhu priľahlého územia.

Súčasťou stavby je vyhliadka tvaru prízemnej lávky, vrátane prístupového chodníka a oddychovej a informačnej zóny, ktorá slúži na prepojenie cyklochodníka vedúceho z hrádze rieky Moravy s lokalitou Archeoparku Kopčany. Súčasne slúži na regulovanie prístupu návštevníkov na hranicu lokality Archeoparku Kopčany. Lávka slúži na prepojenie prístupových komunikácií, cyklochodníka vedúceho z hrádze rieky Moravy s peším chodníkom vedeným v pravdepodobnej trase bývalej „Veľkomoravskej cesty“ na území Archeoparku Kopčany.

Požiadavka realizovať na stavbe farebnú úpravu asfaltových zmesí, zhotoviteľ navrhol na realizáciu obrusnej vrstvy na cyklochodníku materiál BITUCLAIR s použitím syntetického priehľadného spojiva a prírodného kameniva vybranej farby. Uvedené riešenie bez pigmentov zabezpečí stálu farebnosť cyklotrás a podčiarklo spätosť stavebných prvkov s prírodou a pôvodným rázom krajiny. Tieto typy zmesí sa v súčasnosti používajú hlavne pre urbanistické riešenia peších zón, parkov, okolia historických objektov, prípadne cyklotrás.

Stavba je súčasťou medzinárodného projektu, realizuje vzájomné prepojenie dvoch mimoriadne významných kultúrnych a archeologických lokalít archeoparku Mikulčice – Kopčany. Vzhľadom na skutočnosť, že územie je mimoriadne významné z kultúrno – historického hľadiska ako aj z hľadiska ochrany prírodného dedičstva, stavba v plnom rozsahu rešpektuje potreby regiónu a ochrany významného kultúrneho dedičstva.