Národný futbalový štadión
Novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Karol Kállay st., Ing. arch. Karol Kállay ml., Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta
Projektant architektonickej časti: NEUSTÁLE, s. r. o., Ing. arch. Martin Ďurík, Ing. arch. Branislav Paulík, Ing. arch. Milan Paulík, Ing. arch. Kristína Šťastná
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: NEUSTÁLE, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Spišiak
Stavebník, developer:              NFŠ, a. s.
Dozorná činnosť: LIDZ, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 118, 5 mil. EUR
Doba výstavby: 08/2016 – 12/2019
Fotografie Ing. Milan Jursa

Objekt Národného futbalového štadióna sa nachádza na mieste pôvodného štadióna Tehelné pole postaveného v rokoch 1939 až 1942. Jeho prevádzka bola ukončená v roku 2009 a búracie práce boli začaté v roku 2013.  Kapacita štadióna je 22 500 sediacich divákov. Multifunkčnosť VIP tribúny umožňuje organizovanie podujatí s kapacitou do 2 500 účastníkov. Priestory VIP sú modulárne členené na 5 nezávislých a zvukovo oddelených celkov.  Pod celým objektom okrem hracej plochy sú dve podzemné podlažia pre parkovanie s príslušným technickým vybavením s kapacitou 994 parkovacích miest. Riešenie a umiestnenie objektu je v súlade s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.

Základným konceptom architektonicko – urbanistického riešenia územia je, aby objekt futbalového štadióna svojou vizuálnou stránkou bol skôr chápaný ako mestský blok a nie ako samostatne stojaci solitér.  Základným princípom konceptu je plató (úroveň 1. poschodia), na ktorom je osadený samotný objekt štadióna, a kde sú umiestnené aj hlavné vstupy, stánky s občerstvením a sociálne zázemie pre divákov a vertikálna stavba ubytovacích objektov. Pod úrovňou plató na prízemí sa nachádzajú doplnkové funkcie, obchody pre fanúšikov, fitness, reštaurácie, orientované do námestia tvoreného objektom, ulicami Bajkalská a Kalinčiaková a ako mestský parter aj do Bajkalskej ulice. Plató je prístupné širokými schodiskami. Dve najmohutnejšie schodiská sú orientované do už spomínaného námestia. Toto námestie je hlavným nástupným bodom. V rámci námestia je umiestnené infocentrum, ktoré poskytuje všetky informácie ohľadom slovenského futbalu fanúšikom. Súčasťou infocentra bude výstavná sieň. Pridružené objekty majú opláštenie tvorené ľahkým preslneným fasádnym systémom, dominantu fasády obytných poschodí tvoria priebežné loggie ukončené vzdušnými oceľovými zábradliami. Dominantným prvkom areálu je prekrytie hľadiska štadióna s ľahkou oceľovou konštrukciou s plastovou membránou, v noci nasvecovanou farebnou ilumináciou. Plató dopĺňajú viac funkčné informačné pylóny a v časti medzi obytnou časťou a štadiónom sa nachádza odpočinková zóna so zeleňou nadväzujúca na plánovaný parter s kaviarňami a reštauráciami.

Základným princípom pre definovanie rozmerov a tvaru objektov bola správna orientácia, záväzné rozmery hracej plochy, definícia požadovanej kapacity 22 500 divákov, profil tribún a ich prestrešenie. Prízemie je z väčšej časti určené pre zázemie futbalového štadióna a malé obchodné prevádzky. Súčasťou prízemia je aj hlavná recepcia.

Objekt futbalového štadióna má dvojúrovňové tribúny pre divákov. Obidve úrovne hľadiska sú sprístupnené z plató na 1. poschodí. Profil tribún bol definovaný tak, aby každý divák mal priamy pohľad na hraciu plochu. Štadión je určený výlučne na sedenie. Západná časť štadióna je rozdelená na dve zóny. Nižšie položená časť je štandardná tribúna. Nad touto úrovňou sa nachádzajú ďalšie tri úrovne tribún pre VIP hostí. Prvá úroveň je rezervovaná pre členov klubu, s kapacitou cca 1450 divákov. Táto zóna je multifunkčná a mobilnými priečkami sa dá rozdeliť na trojicu konferenčných sál so zázemím. Druhá úroveň je rezervovaná pre čestnú lóžu a po stranách sú umiestnené súkromné lóže. Celková kapacita cca. 430 divákov. Na poslednej úrovni sa taktiež nachádzajú súkromné lóže s kapacitou cca. 360 divákov. Na severnom konci tribúny sa nachádza televízne štúdio, riadiace a kontrolné centrum s bezpečnostnými zložkami. V rámci celej západnej časti sa na 2., 3. a 4. poschodí nachádzajú kancelárie orientované do ulice, ktoré budú slúžiť pre futbalové kluby, Slovenský futbalový zväz a iné športové organizácie. Na prízemí sú navrhnuté tri  kompletné šatne pre futbalové kluby. Dve zázemia sú určené pre domáce kluby a zvyšok zázemia je rezervované pre hosťujúci klub. Zázemia priamo nadväzujú na mix zónu. Neodmysliteľnou súčasťou sú priestory pre rozhodcov, delegátov zápasu a dopingovú kontrolu. Na prízemí sa nachádza aj vchod pre VIP hostí a do administratívnej časti. Priestory pre novinárov sú umiestnené na osi štadióna na úrovni plató  priamo nadväzujúce na stanovištia v hľadisku. Schodiskom sú prepojené na mix zónu a konferenčnú sálu na prízemí. V severnej časti západnej tribúny sa nachádza konferenčná sála so sociálnym zázemím, ktoré nadväzujú na priestory prenosových vozov umiestnených z Tegelhoffovej ulice v severnej časti objektu kde sa nachádza aj zázemie pre celý komplex. Umiestnený je tu centrálny zdroj tepla a chladu, jedna z trafostaníc a dieselagregát, odpadové hospodárstvo a zásobovacie doky, sklady a priestory údržby. V hľadisku severnej tribúny je umiestnený sektor hostí so samostatnými prístupovými koridormi. Na východnej strane pod platom sa nachádzajú doplnkové funkcie ako fanshopy, kaviarne a reštaurácie a expresná predajňa potravín. V úrovni hornej časti tribúny sa nachádza odpočinkové ubytovanie pre trénujúci domáci tým so zázemím. Pod južnou tribúnou sa nachádzajú sklady, zásobovacie koridory, jedna z trafostaníc, dieselagregát, práčovňa a fanúšikovská reštaurácia. V hľadisku je vytvorený sektor pre ultra jadro domáceho klubu.

Hracia plocha je navrhnutá z prírodného trávnika. Trávnik je osadený na piesčitom podloží, v spodných vrstvách je umiestnená drenáž a vykurovací systém. Voda pre zavlažovanie bude zabezpečená zo studne a zavlažovací systém je zabudovaný v trávniku. Pod úrovňou konštrukcie trávnika sa nachádza vsakovací systém pre vsakovanie dažďových vôd z areálu.  Na 1. poschodí (plató) sú umiestnené kontrolované vstupy do hľadiska osadené modernými turniketmi s biometriou, sociálne zariadenia pre divákov a stánky s rýchlym občerstvením. Na tejto úrovni sú vyhradené miesta pre telesne postihnutých divákov, ktorí majú samostatné vstupy a sociálne zázemia.    Všetky tribúny sú prekryté ľahkou oceľovou konštrukciou s plastovou membránou. Hracia plocha je osvetlená z konštrukcie strechy. Osvetlenie spĺňa kritéria pre požadované osvetlenie hracej plochy pre televízne prenosy kategórie úrovne A podľa požiadaviek UEFA. Tribúny sú vybavené dvojicou veľkoplošných obrazoviek a menšími obrazovkami vo všetkých sektoroch. Na úrovni hracej plochy a zábradlí hornej tribúny sú umiestnené LCD reklamné bannery. O bezpečnosť sa starajú moderné kamerové systémy rozmiestnené v celom  areáli.

V konštrukcii prestrašenia je osadená servisná lávka a hlavné ako aj  záložné kamerové státia pre TV prenosy. Výšková budova je súčasťou základného prevádzkového vybavenia Národného futbalového štadióna. Okrem kancelárií sú súčasťou týchto poschodí aj kuchyňa obsluhujúca VIP zónu a konferenčné priestory, špeciálne priestory pre členov klubu a VIP hostí ako bary, reštaurácia, lounge sedenie, privátne salóniky s príslušným zázemím. Všetky úrovne sú prístupné výťahmi ako aj schodiskami.

Nosná oceľová konštrukcia prestrešenia tribún je najväčšiu membránovou konštrukciou na Slovensku. Jej technické parametre a dizajn možno porovnať s najmodernejšími prestrešeniami v kategórii športových stavieb vo svete. Pri návrhu oceľovej konštrukcie boli použité softvérové prostriedky BIM. Globálna kontrola kolízií bola realizovaná prostredníctvom 3D modelu monolitických a prefabrikovaných konštrukcií spojených s modelom kompletného prestrešenia štadióna. Tento efektívny prístup umožňoval kontrolu postup prác počas realizácie stavby. Pre lepšiu predstavu boli na stavbe funkčné 3D prehliadače, pomocou ktorých si stavbyvedúci vedeli prezerať stavbu v priestore a identifikovať v nej aj príslušné časti nosných konštrukcií.

Projekt oceľovej konštrukcie sa stal víťazom Tekla BIM Awards 2019 v kategórii „Sport a rekreace“ a postúpil do globálneho kola súťaže Tekla Global BIM Award 2020.

Ďalšou cenou, ktorú projekt Národný futbalový štadión získal v roku 2019, je cena EFEKTIA v kategórii súkromný sektor, ktorá sa udeľuje projektom za energetickú efektívnosť. Túto súťaž už po tretí rok vyhlasovala Asociácia poskytovateľov energetických služieb. Národný futbalový štadión patrí spôsobom využívania obnoviteľných zdrojov k unikátom vo svojej kategórii v celosvetovom meradle. Takmer 50% vyrobeného tepla a chladu pochádza z obnoviteľných zdrojov. Projekt využíva tzv. „odbúranú energiu“ v prechodných obdobiach, kedy sa jednotlivé časti objektu budú môcť podľa potreby vzájomne vykurovať, či ochladzovať. Národný futbalový štadión bol nominovaný aj na celosvetovú cenu Stadium of the Year za najlepší štadión otvorený v roku 2019. Z celkového množstva 21 štadiónov sa v hlasovaní odbornej poroty Národný futbalový štadión umiestnil na 8. mieste, pričom porota hodnotila architektúru, funkčnosť a inovácie.