Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie k archeologickému parku Mikulčice – Kopčany
Novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Petr Harazim, Ing. Vladimír Engler, Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Martin Máša, Ing. Juraj Kolcun, Ing. Ján Vorel, Ing. Milan Šístek, Ing. David Ladman
Projektant architektonickej časti: NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Lávka cez Moravu: Doprastav, a. s. (vedúci člen združenia), Stavokov, spol. s r. o. (člen združenia)
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Kvasna
Stavebník, developer:              Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj
Dozorná činnosť: Spoločnosť TDI: SHP TS s. r. o., SHP SK s. r. o., EXACT ING, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,9 mil. Eur
Doba výstavby: 09/2018 – 10/2019
Fotografie Doprastav, a. s.

V blízkosti rieky Morava, v katastri obcí Mikulčice (ČR) a Kopčany (SR) sa nachádza významná archeologická lokalita južnej Moravy. V ranom stredoveku sa v tejto oblasti nachádzala rozsiahla sídelná aglomerácia, ktorej centrum bolo na dvoch veľkých silne opevnených ostrovoch. Centrum cirkevného života reprezentovala dodnes zachovaná stavba kaplnky sv. Markéty Antiochijskej, nachádzajúca sa v katastri obce Kopčany. Súčasťou obnovy a sprístupnenia stredovekých archeologických pamiatok bola výstavba lávky cez rieku Morava, ktorá umožnila prepojenie častí „Archeoparku Mikulčice – Kopčany“ nachádzajúcich sa na oboch brehoch rieky Morava.

Hlavnou časťou projektu bola stavba mosta o dĺžky 143,4 m križujúceho hraničný splavný vodný tok – rieku Moravu. Súčasťou projektu boli nadväzujúce prístupových komunikácií o celkovej dĺžky 3,1 km s napojením na už existujúcu infraštruktúru cyklotrás. Stavba sa realizoval v II. ochrannom pásme vodného zdroja, v záplavovej oblasti rieky Moravy, v blízkosti prírodnej vtáčej rezervácie Skařiny. Súčasťou stavby bola tiež  dodávka mobiliáru a stavebné úpravy na pravej a ľavej strane protipovodňovej hrádze splavného vodného toku v mieste priliehajúcom k novému mostu.

Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako subtilná oceľová konštrukcia pozostávajúca z troch častí – z mostovky a dvoch predpolí s celkovou dĺžkou premostenia 139 m. Dĺžka oblúkovej časti oceľovej konštrukcie je 91,3 m s hmotnosťou 204 ton. Jedná sa o Langerov nosník tvorený dvojicou priehradových parapetných nosníkov vždy zosilnených oceľovým oblúkom a oceľovými závesmi. Založenie mosta je hlbinné na železobetónových pilótach.

Základná oceľová konštrukcia bola navrhnutá v jednej rovine ako jedenásť montážnych dielov. Tie boli vyrobené vo výrobni oceľových konštrukcií v Trenčíne a po častiach prevezené na stavenisko v Mikulčiciach a Kopčanoch. Pomocou podpornej konštrukcie bola na slovenskej strane hrádze najprv vyhotovená konštrukcia stredného oblúku, ktorá bola na piliere osadená žeriavom. Predpolia (nájazdy na most) boli k osadenej časti konštrukcie pripojené následne na oboch brehoch rieky Moravy.

Na osadenie konštrukcie hlavného mostného poľa a predmostí sa použil žeriav 750 t, pre ktorý musela byť zriadená špeciálna spevnená plocha zasahujúca čiastočne aj do toku Moravy. Oceľová konštrukcia hlavného poľa o hmotnosti 221 t sa kládla na piliere s pojazdom na vzdialenosť 37 metrov. Po osadení celej oceľovej nosnej konštrukcie sa namontovali mostné závery a začalo sa s prípravou filigranov a armovaním a betonážou mostovky mosta. Po zabetónovaní sa namontovali klinové dosky a osadili ložiská. Po vyzretí betónu sa realizovala statická a dynamická zaťažovacia skúška mosta a izolačná pochôdzna vrstva vozovky.

Otvorenie lávky cez rieku Moravu, ktorá prepája dve krajiny a regióny, vytvára nový impulz cestovnému ruchu a spolu s novými cyklotrasami, je atraktívnou ponukou pre trávenie voľného času. Nový most prispeje nielen k rozvoju medziľudských vzťahov a cestovnému ruchu, ale aj k poznaniu našej spoločnej histórie.