Prologis Park Nitra
Novostavba, Nitra

Autori architektonického riešenia: Goldbeck, s. r. o.
Projektant architektonickej časti: Rotagroup, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ján Fajnor
Hlavný zhotoviteľ: Goldbeck Slovensko
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jaroslav Subjak
Stavebník, developer:              Prologis Slovak republic XXXII., s. r. o.
Dozorná činnosť: Arcadis, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby: 09/2017 – 08/2019
Fotografie Goldbeck, s. r. o.

Prologis park Nitra slúži pre logistiku a ľahkú výrobu. Vyrástol na samostatnom pozemku v priemyselnej zóne neďaleko mesta Nitra a priamo susedí s automobilovým závodom Jaguar Land Rover. Výstavbou troch hál DC1, DC2 a DC3 s celkovou plochou 94 604 m2 vznikol špecifický priestor primárne určený na príjem, skladovanie a redistribúciu dielov pre výrobu v závode Jaguar Land Rover a tiež pre ľahkú výrobu v priemyselnej zóne. Architektúra je v tomto prípade v úzadí, haly majú striktne stanovenú identifikáciu čo sa týka vzhľadu, výberu materiálov a farebnosti. Súčasťou areálu sú aj parkovacie miesta, komunikácie a manipulačné plochy.

Haly sú koncipované ako jednopodlažné flexibilné objekty s čo najväčšou možnou variabilitou a optimalizáciou vnútorného priestoru. V rohoch alebo v stredovej časti majú včlenené sociálno – administratívne a technické zázemie  o celkovej výmere 6 660 m2. Modulárny halový systém umožňuje členiť vnútorný priestor na menšie ucelené celky, pomocou deliacich priečok spĺňajúcich požiarnu odolnosť.

Konštrukčný systém hál je rovnaký. Haly sú založené na pilótach rôznej hĺbky, v závislosti od statického zaťaženia jednotlivých stĺpov. Nosný systém hál tvoria betónové stĺpy spolu s oceľovými priehradovými nosníkmi v modulárnej sústave 12 × 24 metrov, výška je 10 metrov. Obvodový plášť je z minerálnych panelov, strešný plášť tvorí trapézový plech, tepelná izolácia z minerálnej vlny a PVC strešná fólia hrúbky 1,5 mm.

Na podlahy v halách sú kladené vysoké požiadavky čo do únosnosti a rovinatosti. Podlahy sú liate priemyselné bezškárové, hornou obrusnou vrstvou tvorenou zalešteným silikátovým vsypom. Sú dimenzované na záťaž 5 ton na štvorcový meter s krajnou odchýlkou rovinatosti 3 mm na 1 m dĺžky.

Z hľadiska požiarnej ochrany sú haly vybavené svetlíkmi a RWA klapkami na streche na odvod dymu a tepla pri prípadnom požiari, hlásičmi požiaru a automatickým sprinklerovým systémom. Vykurovanie je štandardné, plynové, sálavým teplom na teplotu požadovanú užívateľom, podľa druhu prevádzky. Priestory hál sú dobre vetrateľné a osvetlené, využívajúc prirodzené aj umelé osvetlenie úspornými LED svietidlami.

Výstavba priemyselného parku bežala súčasne so susediacou výstavbou automobilového závodu Jaguar Land Rover čím sa zvýšil odber materiálov na neveľkom území v danej lokalite, najmä štrkov a betónov. Táto situácia vyžadovala včasné plánovanie a zabezpečenie surovín a výrobkov dovážaných z bezprostrednej blízkosti stavby, aby práce napredovali podľa harmonogramu. Aj vďaka tomu sa podarilo naplniť najdôležitejšie kritérium developera a to rýchlosť výstavby.