prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

prezident ABF Slovakia

Mob: ++421 903 246628
E-mail: mail@abfslovakia.sk

Ing. Ľubica Erdélyiová, PhD.

koordinácia aktivít, komunikácia s médiami

Mob: ++421 917 490401
E-mail: abf@abfslovakia.sk

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
T: 0917 490401, mail: abf@abfslovakia.sk

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
IBAN: SK93 0200 0000 0036 3044 5112
IČO: 30814341