Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

vyhlasuje

výberové konanie na výber

mediálnych partnerov súťaže – Stavba roka 2015.

Celoštátna verejná neanonymná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka (ďalej len „súťaž“) sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.

Šírenie informácií o účastníkoch súťaže a stavbách, ktoré posúdila a ocenila odborná porota v danom roku je možné najmä v spolupráci a prostredníctvom médií. Preto vyhlasovateľ súťaže má záujem o zverejnenie informácií o priebehu a výsledkov súťaže v čo najväčšom počte médií. V záujme zabezpečenia transparentných informácií o príprave, priebehu a výsledkoch súťaže uzatvára jej organizátor zmluvy s mediálnymi partnermi, v ktorých partneri záväzne deklarujú jednotlivé médiá, spôsob, rozsah a periodicitu zverejnenia informácii o súťaži.

Pre napĺňanie týchto cieľov organizátor súťaže Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia organizuje výberové konanie na výber hlavných mediálnych partnerov (HMP) a mediálnych partnerov (MP) súťaže. Na tento účel menuje Združenie 3 člennú výberovú komisiu.

Výber MP sa uskutočňuje na základe zaslaných písomných podkladov uchádzačov, ich verifikácie členmi výberovej komisie a osobných pohovorov vedených s uchádzačmi, ak to členovia výberovej komisie považujú za potrebné. Podklady obsahujú údaje o uchádzačovi, médiách (printové, elektronické a iné) v ktorých vytvorí priestor pre informácie o súťaži a prihlásených stavbách, ako aj predpokladanom rozsahu medializácie a mediaplán zverejňovania informácií vzhľadom na časový harmonogram samotnej súťaže.

Na základe hodnotenia podkladov predložených uchádzačmi výberová komisia navrhne priznanie statusu:

    • HMP súťaže Stavba roka 2015,
    • MP súťaže Stavba roka 2015.

Status HMP a MP môže získať viacero uchádzačov v oboch kategóriách. Poradie umiestnenia sa uchádzačov v jednotlivých kategóriách sa nezverejňuje.

Uzávierka podávania záväzných podkladov: 28. august 2015.

Podmienky výberového konania na výber mediálnych partnerov súťaže Stavba roka 2015 tu >>>

Združenie ABF Slovakia
Drieňová 34
821 02 Bratislava 2
T: ++421 903 246 628
e-mail: info@abfslovakia.sk
www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk